Неотдавна ЕИСК даде добра оценка на насоките на Европейската комисия за политиките по заетостта на държавите членки, в която ги описа като подходящи, тъй като се отнасят до най-неотложните проблеми на пазара на труда.

В становище, прието на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК подчерта, че все по-несигурната геополитическа ситуация, която с голяма вероятност ще се отрази отрицателно на икономиката на ЕС, ще предизвика инфлация и рецесия и ще намали покупателната способност, дава основание за решителни действия от страна на държавите членки, които следва да работят съвместно за истински интегриран единен пазар и за подпомагане на развитието на МСП.

„Недостигът на работна ръка нараства отново и поради това считаме, че следва да се приложат ефективни мерки, с които социалните партньори да бъдат насърчени да работят върху уменията, които са необходими на национално равнище, чрез действия, адаптирани спрямо отделните отрасли и съответната местна ситуация. Придобиването на значими умения и компетенции става все по-важно както за работниците, така и за предприятията,” заяви пред пленарната сесия Мария Минчева, докладчик по становището.

Според ЕИСК социалните партньори трябва да играят по-голяма роля в разработването и осъществяването на трудови, социални и икономически реформи и политики, включително чрез изграждане на своя капацитет.

Значимо предизвикателство е намаляването на безработицата, а целенасочената подкрепа е особено важна за трайно безработните, се казва в становището на ЕИСК. В становището се обръща специално внимание и на работещите бедни и на необходимостта от политически инструменти като достойно заплащане, включително подходяща минимална заплата и добре разработени временни финансови стимули, придружени от целенасочени и ефективни мерки за квалификация и преквалификация.

Политиките, предназначени за подкрепа на младите хора, на хората с увреждания и на други уязвими групи на пазара на труда, също трябва да бъдат засилени.
През 2022 г. Европейската комисия предложи редица изменения на политикит еза заетостта на държавите членки. Те отразяват последните инициативи и добавят нови елементи, свързани с руското нашествие в Украйна. ЕИСК приветства факта, че Комисията поставя акцент върху средата след COVID-19, с което се цели да се гарантира устойчив растеж.

В изменените насоки се акцентира върху различни въпроси като насърчаване на търсенето на работна ръка; подобряване на достъпа до заетост, придобиване на умения и компетентности през целия живот; подобряване на функционирането на пазарите на труда и на ефективността на социалния диалог и насърчаване на равните възможности за всички. (ll)