EØSU har for nylig vurderet Kommissionens retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker positivt og beskrevet dem som hensigtsmæssige, idet de tager hånd om de mest presserende spørgsmål på arbejdsmarkedet.

I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, understreger EØSU, at den stadig mere usikre geopolitiske situation – der sandsynligvis vil påvirke EU's økonomi negativt, forårsage høj inflation og recession samt mindske købekraften – kræver en beslutsom indsats fra medlemsstaterne, som bør arbejde hen imod et reelt integreret indre marked og hjælpe SMV'erne med at opskalere.

"Der er igen stigende mangel på arbejdskraft, og derfor mener vi, at der bør gennemføres effektive foranstaltninger, der kan tilskynde arbejdsmarkedets parter til at fremme de færdigheder, der er behov for på nationalt plan. Tiltagene bør tilpasses den enkelte sektor og situationen lokalt. Erhvervelse af relevante færdigheder og kompetencer bliver stadig vigtigere for både arbejdstagere og virksomheder," fastslog ordføreren for udtalelsen, Maria Mincheva, over for plenarforsamlingen.

Ifølge EØSU bør arbejdsmarkedets parter spille en større rolle i udformningen og gennemførelsen af beskæftigelsesmæssige, sociale og økonomiske reformer og politikker, herunder ved at opbygge deres kapacitet.

I udtalelsen gør EØSU opmærksom på, at en af de vigtigste udfordringer er at få mindsket frekvensen af ikkeerhvervsaktive personer, og at det især for langtidsledige er vigtigt med målrettet støtte. I udtalelsen lægges der også særlig vægt på fattigdom blandt personer i arbejde og behovet for politiske instrumenter såsom anstændige lønninger, herunder passende mindstelønninger, og veludformede midlertidige økonomiske incitamenter ledsaget af målrettede og effektive kvalificerings- og omskolingsforanstaltninger.

Politikkerne til støtte for unge, personer med handicap og andre sårbare grupper på arbejdsmarkedet bør ligeledes styrkes.
I 2022 har Kommissionen foreslået en række ændringer af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. De afspejler de seneste initiativer og tilføjer nye elementer, som er relateret til Ruslands invasion af Ukraine. EØSU bifalder Kommissionens fokus på situationen efter covid-19 med det formål at sikre bæredygtig vækst.

De ændrede retningslinjer har fokus på forskellige områder, herunder at skabe øget efterspørgsel efter arbejdskraft, at forbedre adgangen til beskæftigelse og erhvervelse af færdigheder og kompetencer gennem hele livet, at forbedre arbejdsmarkedernes funktion og effektiviteten af den sociale dialog og at fremme lige muligheder for alle. (ll)