Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Lugupeetud lugejad

See oktoober tähistab uut algust Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks, mille liikmetest on üle 40% uued liikmed.
Vastsed liikmed on ametisse nimetatud ja komitee järgmine viieaastane ametiaeg on algamas. Ainulaadse oskusteabe ja värske entusiasmiga uute liikmete saabumine on alati komiteed inspireerinud.

Uus poliitiline ametiaeg algab ajal, mil Euroopat ja Euroopa Liitu kimbutavad katsumused on raskemad kui kunagi varem. Koroonaviiruse pandeemia jätkab kogu Euroopa laastamist, põhjustades suuri tervise-, sotsiaal- ja majanduskriise. Lisaks sellele seisab EL silmitsi äärmiselt keerulise geopoliitilise keskkonnaga.

Ürituste kalender

Lühidalt

Tulge meile külla ... virtuaalselt!

Komitee asendab kohapealsed külastused veebipõhiste tutvustustega

Igal aastal võõrustab EMSK külastajate teenindamise talitus tuhandeid huvilisi kogu Euroopast ja väljaspooltki, tutvustades komitee tegevust ja Euroopa Liidu toimimist väga erinevale publikule.

COVID-19 puhangu tõttu on komitee hooned aga ajutiselt väliskülalistele suletud.

Seepärast käivitab komitee kohapealse külastuse alternatiivina EMSK veebipõhised tutvustused.

Nende virtuaalsete kohtumiste käigus on külastajatel võimalus tutvuda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevuse ja rolliga ELi otsustusprotsessis.

Kui soovite broneerida veebipõhise tutvustuse aja oma organisatsiooni liikmete või muude huvitatud sidusrühmade jaoks, saatke e-kiri aadressile visitEESC@eesc.europa.eu.

Loodame, et võtate meiega ühendust! (cl)

EL ja Aafrika: võrdsema partnerluse suunas

2020. aasta märtsis tutvustas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen uut Aafrika strateegiat, mille eesmärk on kujundada ümber ELi ja Aafrika riikide vahelised suhted. Enne pikisilmi oodatud ELi-Aafrika tippkohtumist on komitee astunud sammu edasi, tehes ettepaneku luua jätkusuutlik ELi-Aafrika partnerlus, mis põhineb üldistel inimõigustel, demokraatlikel struktuuridel, pikaajalistel investeeringutel taristusse ning organiseeritud kodanikuühiskonna täielikul kaasamisel.

Komitee hoiatab nn rohelise kaubandussõja ohu eest

Alates Kyoto protokolli allkirjastamisest on eri jurisdiktsioonid kogu maailmas rakendanud heitkogustega kauplemise süsteeme. ELi süsteem on suurim ja kõige pikaajalisem ning seda tuleb uuendada kooskõlas ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikuga aastani 2030. Septembri täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses annab komitee ülevaate ELi heitkogustega kauplemise süsteemist ja maailma teistest heitkogustega kauplemise süsteemidest ning visandab viisid kauplemise reguleerimiseks selles uues CO2 turgude kokkuleppes.

Uued väljaanded

„Dessine-moi...“ on NÜÜD veebis üleval!

Brošüüri „Dessine-moi...“ on koondatud 43 mõtteavaldust, mille autord on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed 27 liikmesriigist ja mis koguti 2020. aasta aprillist kuni septembrini. Antoine de Saint-Exupéry raamatust „Väike prints“ laenatud tsitaadiga „Joonista mulle...“ palusime liikmetel jutustada sellest, mis on silmale nähtamatu. Oma lugudega viisid liikmed meid oma privaatsesse maailma, edastades meile mosaiigi maastikest, piltidest, värvidest ja helidest. Kutsume teid tutvuma nende lugudega, mida autorid kogesid väga intensiivselt ja mis seetõttu on veelgi olulisemad.

Aitäh liikmetele, kes andsid oma osa selle brošüüri valmimisse:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker ja Arnaud Schwartz.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest on üle 40% uued liikmed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 329 liikmest 137 on uued liikmed. Komitee koosseisu 2020.–2025. aasta ametiaeg algab oktoobris.

Komitee uued liikmed alustavad oma ametiaega COVID-19 piirangute tingimustes. Suhtlemisdistantsi hoidmine ja hübriidkoosolekud on Brüsselis endiselt reegliks, sest nakkuse määrad kogu Euroopas suurenevad.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab ametiaja lõpus hinnangu oma panusele Euroopa projekti

17. septembril korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma lahkuva koosseisu viimasel täiskogu istungjärgul ametiaja lõpu tseremoonia. Uus koosseis alustab oma tööd oktoobris. Alates 2018. aasta aprillist komitee presidendi ametis olnud Luca Jahier tänas kõiki liikmeid ja rõhutas komitees esindatud kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist panust Euroopa projekti.

COVID-19 on Euroopa turismitööstuse jaoks viitsütikuga pomm

Koroonaviiruse pandeemia laastab Euroopa turismisektorit. Kui EL kiiresti ei sekku, võib kuue kuu pärast olla kadunud pool ettevõtjatest, ütleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma uues arvamuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab oma arvamust vajaduse kohta ELi miinimumpalkade vahendi järele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu arvamuse „Inimväärne miinimumpalk kogu Euroopas“, milles andis oma panuse kogu ELi hõlmavasse selleteemalisse arutellu.

See ettevalmistav arvamus koostati Euroopa Parlamendi taotlusel pärast komisjoni teadet, et ta kaalub ettepaneku esitamist õigusakti kohta, mille eesmärk on tagada igale Euroopa Liidus töötavale inimesele õiglane miinimumpalk, mis võimaldab inimväärset elatustaset.

Pärast noorte kliimastreike on aeg anda noortele koht ühise laua taga

Kliimakriis, millega maailm praegu silmitsi seisab, on kogu maailmas liikuma pannud miljoneid noori, kellest paljude jaoks on see kriis oht nende tulevikule. Samal ajal on just noored korduvalt näidanud oma energiat, loovust ja motivatsiooni seista vastu praegustele jätkusuutmatutele mudelitele ning kannustada otsustajaid võtma kaugeleulatuvaid poliitikameetmeid. Ent nende ärakuulamise ja selle põhjal tegutsemise vahel valitseb jätkuvalt suur lõhe.

Ülemaailmne toidupäev: EL peab muutma strateegia „Talust taldrikule“ sisulisteks ja õigeaegseteks meetmeteks, leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Komitee on aastaid edendanud aktiivselt ELi terviklikku toidupoliitikat, mille eesmärk on pakkuda tervislikku toitumist jätkusuutlikest toidusüsteemidest, sidudes põllumajanduse toitumise ja ökosüsteemi teenustega ning tagades tarneahelad, mis kaitsevad rahvatervist kõigis Euroopa ühiskonna osades.

Selgus tööhõivestaatuses võib aidata tagada õiglase töö platvormimajanduses

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kutsunud ELi ja liikmesriike üles töötama selle nimel, et selgitada töötingimusi platvormimajanduses, kuna nii töötaja kui ka tööandja staatuse standarditud määratluse puudumine võib muuta tööõiguse ja paljude töökaitseõiguste kohaldamise keeruliseks.

Bioloogiline mitmekesisus on pusletükk, mis on ELi keerukatest strateegiatest puudu

EL on püüdnud bioloogilise mitmekesisuse strateegiaid rakendada alates 1992. aastast, kuid ilma märkimisväärsete tulemusteta. Selle põhjuseks on eeskätt õigusraamistiku puudulik rakendamine riiklikul tasandil ning hädavajalike meetmete kehv rahastamine.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed rõõmustab komisjoni uuendatud kohustus ja uued püüdlused bioloogilise mitmekesisuse strateegia välja arendamisel, milles kehtestatakse eesmärgid 2030. aastaks. Sellest peaks saama üks tee ELi rohelise kokkuleppe saavutamiseks. 

Komitee kutsub üles koostama ELi tegevuskava, millega tagada õiglased ja kestlikud ülemaailmsed tarneahelad

Praegune COVID-19 kriis on näidanud ülemaailmsete tarneahelate haprust. See on paljastanud ka töötajate kaitsetuse ning äritegevuse kahjuliku sotsiaalse ning tervise- ja ohutusalase mõju tänapäeva tarneahelates. Sellel konkreetsete poliitikameetmete võtmise ja otsuste tegemise jaoks otsustaval ajal palusid ELi eesistujariik Saksamaa ja Euroopa Parlament soovitusi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt. Kahes arvamuses, mis võeti vastu täiskogu septembri istungjärgul, kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles töötama välja asjaomase ELi tegevuskava ja kehtestama ülemaailmsetes tarneahelates kohustuslikud hoolsuskohustused.

ELi toorainesektor: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles digiüleminekule kaevandamises

Jätkusuutliku juurdepääsu tagamine toorainetele, sealhulgas metallidele, mineraaltoormele ja ehitusmaterjalidele, eelkõige kriitilise tähtsusega toorainetele, on Euroopa majanduse jaoks väga oluline, sest toorainete kättesaadavusest sõltub vähemalt 30 miljonit töökohta. Praegune COVID-19 pandeemia rõhutab digiülemineku olulisust. 

Lennundus – komitee kutsub komisjoni üles võtma vastu tervikliku taastekava

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama välja tervikliku tegevuskava Euroopa lennunduse kui terviku elavdamiseks koos konkreetsete ressurssidega, et toetada kõiki allsektoreid ja nende tööjõudu.

Energiapööre vajab selget tulevikupilti

Energiapööre vajab selget poliitilist ettekujutust tulevikust, sest see ei ole üksnes tehnoloogiline küsimus, vaid ka tõsine sotsiaalne katsumus.

ELi tulevane majandusjuhtimine peab tähistama pöördepunkti, mitte tagasipöördumist tavatingimustesse

Euroopa Komisjoni 2020. aasta majanduse juhtimise paketi hindamine toimub õigel ajal ja see peaks sillutama teed põhjalikule reformile, mille tulemusel võetakse suund läbivaadatud ja tasakaalustatud raamistiku poole, selle asemel et pöörduda tagasi tavatingimustesse.

ELi territoriaalne tegevuskava – uutes poliitikameetmetes tuleb arvesse võtta COVID-19 kriisi tagajärgi

ELi uues läbivaadatud linnade tegevuskavas ja territoriaalses tegevuskavas tuleb käsitleda COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi mõju ning ühtekuuluvuspoliitika võiks olla õige vahend Euroopa majanduse taastamiseks. Kahes arvamuses, mis võeti vastu täiskogu septembri istungjärgul, teeb komitee kokkuvõtte ELi territoriaalsest poliitikast ja teeb ülevaate edasistest sammudest.

Uudiseid rühmadelt

Tööandjate rühma kiri ELi majanduse taastamise eelarve kohta pälvis vastuseid kõige kõrgemalt tasandilt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Komitee tööandjate rühma üleskutsele leppida kiiresti kokku mahukas majanduse taastamise eelarves saabus vastuseid kõrgeimalt poliitiliselt tasandilt. Tööandjate rühm saatis 2020. aasta juunis selleteemalise kirja Euroopa Ülemkogu liikmetele ja eesistujale Charles Michelile, Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile.

Ülemaailmne inimväärse töö päev

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Selle aasta 7. oktoobril oli olulisem kui kunagi varem tähistada ülemaailmset inimväärse töö päeva. COVID-19 pandeemia on süvendanud meie ühiskonnas – eelkõige seoses inimväärse töö, töötasu ja sissetulekuga – esinevaid puudusi.

Millised on ELi poliitika prioriteedid tulevikus?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Simo Tiainen, Euroopa mitmekesisuse rühma liige ja Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu esindaja

ELi poliitika prioriteediks peavad jääma parem majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik tasakaal Euroopas ning ELi tööstuse ja ettevõtjate, sh põllumajandustootjate konkurentsivõime. Meie konkurentsivõime aluseks peaks olema säästev tootmine ning kestlik tööhõive ja majanduskasv.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse jõuab Tom Hegeni näitus „Habitat“ („Elupaik“)

Inimkonna ja looduse seosed aerofotode kaudu vaadelduna.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võõrustab fotonäitust pealkirjaga „Habitat“ („Elupaik“), mis tutvustab auhinnatud fotograafi ja disaineri Tom Hegeni (München, Saksamaa) tööd.

Tom Hegeni töö kese on aerofotograafia projektid, mis näitavad inimtegevuse mõju Maal ning toovad sageli esile inimese ja looduse suhte. Projekt „Habitat“ kutsub vaatajaid avastama meie planeeti uuest vaatenurgast, mõistma inimtegevuse ulatust meie planeedil ning lõpuks võtma vastutust. Näitus koosneb 31 fotost, millel kujutatakse inimtegevuse tõttu muutunud maastikku.

Näitus on komitees üleval 26. oktoobrist kuni 30. novembrini 2020 seoses Saksamaa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega. (ck)