Θεματική ομάδα μελέτης «Ενέργεια»

Η θεματική ομάδα μελέτης «Ενέργεια» έχει ως στόχο να συνδέσει το θεματολόγιο της ΕΟΚΕ για τα ενεργειακά ζητήματα με το ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή σε αυτές της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ενεργειακή μετάβαση.

Η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη και στην υλοποίηση της πολιτικής αυξάνει τον ενστερνισμό, βελτιώνει τη διαδικασία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Για την προώθηση του διαλόγου αυτού, τα μέλη της θεματικής ομάδας μελέτης διοργανώνουν ακροάσεις και διασκέψεις και συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα εξωτερικών οργανώσεων. Η ΕΟΚΕ έχει επικροτήσει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση και ασχολείται με αυτήν μέσω τομεακών και διατομεακών γνωμοδοτήσεων, εκδηλώσεων και δημόσιων ακροάσεων.

Η θεματική ομάδα μελέτης «Ενέργεια» συνέτεινε καθοριστικά στην προετοιμασία και τη συζήτηση επί έργων πρωτοβουλίας στον τομέα της ενέργειας και στη δημιουργία δικτύων με ειδήμονες σε θέματα ενέργειας και αρμοδίους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και πέραν αυτών. Συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αναγνώριση της ΕΟΚΕ ως ισχυρής φωνής στα ενεργειακά συστήματα με επίκεντρο τον πολίτη.