Θεματική ομάδα μελέτης «Μεταφορές»

Η θεματική ομάδα μελέτης «Μεταφορές» λειτουργεί ως εσωτερική ομάδα αναλύσεων του τμήματος TEN σε θέματα μεταφορών, ιδίως όσον αφορά την πρόγνωση νέων ζητημάτων και την ανάπτυξη και επανεξέταση νέων ιδεών και εννοιών. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω θεματική ομάδα μελέτης επιδιώκει να εξετάζει τις προοπτικές και τις ιδέες, καθώς και τον συνολικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης στον τομέα των μεταφορών.

Η θεματική ομάδα μελέτης «Μεταφορές» ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

Συμμετοχικός διάλογος για την πολιτική ΔΕΔ-Μ

Προσπαθεί να καθιερώσει διάλογο μεταξύ των αρχών, των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τους διαδρόμους του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ‑Μ). Η ιδέα ξεκίνησε με τη διάσκεψη του Μάλμε με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου» και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη διάσκεψη του Μιλάνου με θέμα «Βελτίωση του διαλόγου για έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές».

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Ας μιλήσουμε για τις μεταφορές» δρομολογήθηκε με σκοπό να στηρίξει αυτόν τον αμφίδρομο συμμετοχικό διάλογο.

Βιώσιμες μεταφορές

Η συμφωνία COP21 του Παρισιού δεσμεύει όλους τους υπογράφοντες να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μείωση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταφορές, δεύτερο μεγαλύτερο τομέα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η προσωρινή ομάδα μελέτης εξέτασε τον «αντίκτυπο των συμπερασμάτων της COP21 στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών» (TEN/582), εκπονώντας στη συνέχεια τη γνωμοδότηση με θέμα «Η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές» (TEN/609).

Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

Συνεργάστηκε εκ του σύνεγγυς με τους εισηγητές της γνωμοδότησης με θέμα τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και παρακολουθεί στενά θέματα της εν λόγω δέσμης μέτρων του 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μέτρα πρόσβασης στην αγορά, επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας και οδικά τέλη.

Downloads

Presentation of the PSG