Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Δημοκρατία της Κορέας»

Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Δημοκρατία της Κορέας» δυνάμει της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ)

Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2011 όντας η πρώτη ΣΕΣ που συνάπτει η ΕΕ και η οποία περιλαμβάνει κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι οι δεσμεύσεις των Μερών στους τομείς των εργασιακών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι σημαντικές για τις εμπορικές τους σχέσεις. Για παράδειγμα, τα Μέρη θα καταβάλουν συνεχείς και σύντονες προσπάθειες με σκοπό την επικύρωση των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε περίπτωση που δεν το έχουν ακόμη κάνει, και θα εφαρμόσουν στην πράξη τις συνθήκες που έχουν ήδη επικυρωθεί από την Κορέα και τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιστοίχως.

Ομοίως, τα Μέρη θα εφαρμόζουν στην πράξη, στο δίκαιο και στην πρακτική τους, τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που έχουν προσυπογράψει.

Η ΕΕ και η Κορέα δεσμεύθηκαν επίσης να μην υποβαθμίσουν τα πρότυπα με στόχο την προσέλκυση εμπορικής δραστηριότητας ή επενδύσεων και εξέφρασαν την επιθυμία συνεργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η διευκόλυνση του εμπορίου σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων και η προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και του εμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε δεοντολογικώς ορθά ή θεμιτά εμπορικά συστήματα. Η συνεργασία ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει εμπορικές πτυχές της βιοποικιλότητας, την προώθηση της βιώσιμης αλιείας, την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας ή τη συνεργασία σχετικά με τις εμπορικές πτυχές της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή.

Τα Μέρη δεσμεύτηκαν επίσης να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της Συμφωνίας.

Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) της ΕΕ

Το κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη της Συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα συγκροτήσει μια εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) για την αειφόρο ανάπτυξη (περιβάλλον και εργασία) με καθήκον την παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου. Η ΕΣΟ θα αποτελείται από ανεξάρτητους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση των περιβαλλοντικών, εργασιακών και επιχειρηματικών οργανισμών καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Κορέας

Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Κορέας προβλέπει επίσης ότι τα μέλη των ΕΣΟ κάθε Μέρους θα συνέρχονται σε Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο τη διεξαγωγή διαλόγου που θα καλύπτει τις πτυχές αειφόρου ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των Μερών. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών θα συνεδριάζει άπαξ ετησίως, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Μέρη, ενώ οι Βρυξέλλες και η Σεούλ θα αποτελούν τον εκ περιτροπής τόπο διεξαγωγής του.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement