Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) ΕΕ-Ουκρανίας

Το άρθρο 299 της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα για την αειφόρο ανάπτυξη με καθήκον την παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με το κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η συμβουλευτική ομάδα απαρτίζεται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ για την Ουκρανία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και έχει μέλη από την ΕΟΚΕ και από άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement