Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ - Κολομβία, Περού και Ισημερινός»

Ο τίτλος «Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη» της Συμφωνίας εμπορίου ΕΕ – Κολομβίας και Περού προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα δημιουργήσει νέες, ή θα αξιοποιήσει υφιστάμενες, εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες ή επιτροπές σχετικές με θέματα εργασίας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, με αποστολή να εκφράζουν απόψεις και να διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή του τίτλου. Οι εν λόγω εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες και επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, με ισόρροπη εκπροσώπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Κολομβίας και Περού προβλέπει ότι η διακυβερνητική υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης θα συγκαλείται μία φορά τον χρόνο (εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία των μερών), σε ανοικτή σύνοδο με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και το ευρύ κοινό προκειμένου να συζητείται η εφαρμογή του τίτλου. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και τα μέρη προάγουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των συγκεκριμένων ομάδων.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της εσωτερικής συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ και των εθνικών μηχανισμών των χωρών των Άνδεων συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ετήσιων κοινών συνεδριάσεων που θα διοργανώνονται παράλληλα με την ανοικτή σύνοδο. Οι εν λόγω κοινές συνεδριάσεις παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για διαρθρωμένες και εις βάθος συζητήσεις σχετικά με ευρύ φάσμα πτυχών που αφορούν την εφαρμογή του τίτλου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη. Επιτρέπουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και την κατάρτιση κοινών συστάσεων που θα υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη και σε άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών κατά την ανοικτή σύνοδο.