Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκία»

Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή (ΜΣΕ) «ΕΕ-Τουρκία» συστάθηκε το 1995 και η εντολή της προέρχεται από τη Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Συγκροτείται από μέλη της ΕΟΚΕ και μέλη από οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών) στην Τουρκία.

Κύριος σκοπός της ΜΣΕ είναι να παρακολουθεί την πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ και να υιοθετεί συστάσεις προς την κυβέρνηση της Τουρκίας και τα όργανα της ΕΕ. Ρόλος της ΜΣΕ είναι να δώσει επίσης τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των τουρκικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία διαβούλευσης στην ΕΕ, καθώς και στους εκπροσώπους της ΕΕ να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές δομές και τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία.

Η ΜΣΕ ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ σε διάφορους τομείς όπως η μετανάστευση, η ενέργεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η επαγγελματική κατάρτιση. Στα πρόσφατα θέματα των συνεδριάσεων της ΜΣΕ περιλαμβάνεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, οι περιφερειακές ανισότητες στην Τουρκία, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, οι γυναίκες και η απασχόληση, καθώς και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.