Gemensamma rådgivande kommittén EU–Turkiet

This page is also available in

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Turkiet inrättades 1995 och dess mandat grundar sig på associeringsavtalet mellan EU och Turkiet. Den består av EESK-ledamöter och medlemmar som företräder olika civilsamhällesorganisationer (arbetsmarknadsparter och andra civilsamhällesorganisationer) i Turkiet.

Huvudsyftet med den gemensamma rådgivande kommittén är att övervaka Turkiets väg mot EU och att anta rekommendationer för Turkiets regering och EU-institutionerna. Den gemensamma rådgivande kommitténs roll är också att göra det möjligt för företrädare för turkiska civilsamhällesorganisationer att lära känna samrådsförfarandet i EU och att låta företrädare för EU bekanta sig med de sociala strukturerna och de ekonomiska och sociala effekterna av reformerna i Turkiet.

Den gemensamma rådgivande kommittén diskuterar en lång rad frågor, däribland samarbetet mellan Turkiet och EU på olika områden såsom migration, energi, små och medelstora företag samt yrkesutbildning. Några ämnen som nyligen tagits upp på den gemensamma rådgivande kommitténs sammanträden är förbättringen och moderniseringen av tullunionen mellan EU och Turkiet, de regionala skillnaderna i Turkiet, integreringen av personer med funktionsnedsättningar i samhället, kvinnor och sysselsättning samt fackliga rättigheter.