Pohled z místní perspektivy – třetí řada, díl 21 – Ceny za ekologickou produkci a situace v oblasti ekologických potravin v Evropě

V dnešním díle se zaměříme na ekologické zemědělství, ekologickou produkci a ekologické stravování. Nahlédneme na ně optikou Cen EU za ekologickou produkci, které byly poprvé udíleny v září 2022 a jejichž držiteli se stalo osm evropských organizací s vynikajícími výsledky v rámci celého ekologického potravinového řetězce: od nejekologičtějšího zemědělského podniku a regionu až po nejekologičtější malý či střední podnik a restauraci. 
 

Dostupné jazyky:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rád bych tuto platformu využil k tomu, abych Vás upozornil na dvě nadcházející iniciativy EHSV, které se budou zabývat největšími problémy, jimž dnes svět čelí: klimatickou krizí a válkou na Ukrajině.

Poznamenejte si

26. a 27. října 2022, Brusel

Plenární zasedání EHSV

6.–18. listopadu 2022, Šarm aš-Šajch

účast EHSV na COP27

24. a 25. listopadu 2022, Záhřeb

seminář na téma Propojení EU

K věci

V této rubrice informují členové Výboru o tématech, která jsou podle nich obzvláště zajímavá a na něž se při svých aktivitách soustřeďují. Evropský parlament již potřetí od roku 2017 vyhlásil na 24. až 30. října Evropský týden genderové rovnosti. Problematika genderové rovnosti je prioritou celé EU, a zejména Výboru, který se zasazuje o rovná práva. Maria Nikolopoulou, předsedkyně skupiny Rovnost (EHSV), poukazuje na aspekty, které jsou Výboru i Parlamentu společné, a vysvětluje, jak se chce Výbor do tohoto projektu zapojit, která témata si zasluhují největší pozornost a jaké konkrétní akce EHSV během Evropského týdne genderové rovnosti uspořádá.

Maria Nikolopoulou: Evropský týden genderové rovnosti v EHSV

EHSV již druhým rokem podporuje iniciativu Evropského parlamentu a stejně jako on pořádá Evropský týden genderové rovnosti. Rád by tak dosáhl toho, aby se genderové hledisko stalo běžnou součástí diskusí, jež vedeme v rámci naší každodenní práce.

Představte si Ukrajinu...

V rubrice „Představte si Ukrajinu“ zveřejňujeme fotografie zachycující válku v této zemi a její následky. Tato svědectví často přinášejí novináři, neboť právě oni se vydávají na místa, kam se my nedostaneme, aby zachytili události, o nichž bychom se jinak nedozvěděli.

„Otázka pro...“

„Otázka pro...“

V naší rubrice „Otázka pro…“ dáváme členům EHSV prostor, aby objasnili, proč je z pohledu organizované občanské společnosti určitý návrh stanoviska důležitý pro evropské právní předpisy. V tomto vydání nám tuto otázku zodpoví Tomasz Wróblewski, který je zpravodajem stanoviska o strategických žalobách proti účasti veřejnosti (SLAPP).

Tomasz Wróblewski: Co to je strategická žaloba proti účasti veřejnosti a jak se lze proti těmto praktikám bránit?

Svoboda projevu a svoboda veřejné diskuse jsou pilířem moderních demokratických států. Možnost předávat informace a vyjadřovat názory a postoje má zcela zásadní význam pro rozvoj uvědomělé občanské společnosti. To jsou základní hodnoty, o něž se opírají opatření, která mají zamezit strategickým žalobám proti účasti veřejnosti (SLAPP).

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

V naší rubrice „Vzácný host“ se můžete seznámit s názory a úvahami osobností, které vynikají svým postojem a svou činností a angažovaností a zaslouží si pozornost široké veřejnosti. V tomto vydání vám přinášíme článek, který napsala polská novinářka a zpravodajka při Evropské unii Jowita Kiwnik-Pargana.

Jowita Kiwnik-Pargana: Moji ukrajinští hrdinové

Začalo to na hranicích. Krátce po vypuknutí války na Ukrajině jsem se vydala k jednomu z hraničních přechodů. Tehdy to ještě nebylo pracovně, mým cílem bylo dopravit tam humanitární pomoc. Přes hranice v té době proudily zástupy lidí, hlavně žen a dětí, jimž se ze dne na den zbortily veškeré dosavadní plány.

Novinky z EHSV

Účastníci diskuse v EHSV ocenili důraz, jenž má být v připravovaných opatřeních EU kladen na malé a střední podniky

Účastníci diskuse o výzvách a vyhlídkách malých a středních podniků v EU, kterou uspořádal EHSV, uvítali opatření oznámená v projevu o stavu Unie a projednali návrh EHSV, jak usnadnit převody podniků vzhledem k obavám z jejich rostoucího počtu. 

EHSV požaduje, aby byl do budoucna u všech právních předpisů EU ověřován dopad na mladé lidi

EHSV přijal na zářijovém plenárním zasedání stanovisko z vlastní iniciativy na téma Ověřování dopadu předpisů EU na mladé lidi. Mladí lidé volají již řadu let po tom, aby byly jejich názory při přijímání rozhodnutí náležitě brány v potaz. Díky tomuto stanovisku se EHSV stal první institucí EU, která podpořila jejich požadavek, aby byl vytvořen mechanismus, jenž do budoucna umožní posoudit dopad právních předpisů na mladé lidi.

Fond pro přizpůsobování se změně klimatu by měl umožnit rychle reagovat na případné krize

EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy navrhuje vytvořit fond pro přizpůsobování se změně klimatu, který by v případě vypuknutí nové klimatické či energetické krize umožnil rychle reagovat. Tento fond by doplnil stávající politiky EU a zajistil, že budou dostupné finanční prostředky využívány účinněji.

EU musí položit důraz na sociální udržitelnost

EHSV vypracoval stanovisko z vlastní iniciativy, v němž žádá Komisi, aby popsala ustanovení, která jsou nezbytná k rozšíření působnosti unijní taxonomie udržitelnosti i na sociální cíle. Komise má v souladu s nařízením o taxonomii za úkol zveřejnit související zprávu, avšak dosud tak neučinila.

Základní práva a právní stát: nastal čas přejít od doporučení k činům

EHSV pořádal dne 26. září konferenci o nejnovější zprávě Evropské komise o právním státu, na níž se diskutovalo o tom, jak zajistit, aby členské státy proměnily doporučení předložená ve zprávě v hmatatelné výsledky.

Udílení cen EU za ekologickou produkci za rok 2022: Německo, Belgie a Švédsko vybrány v soutěži o nejekologičtější malý či střední podnik, nejlepšího maloobchodního prodejce a nejekologičtější restauraci

Evropský hospodářský a sociální výbor dne 23. září vyhlásil vítěze vůbec prvních cen EU za ekologickou produkci, které udílel spolu s Evropskou komisí a dalšími partnery, aby odměnil mimořádné projekty realizované v rámci ekologického hodnotového řetězce v EU.

Zavádění technologií pohlcování uhlíku do průmyslu je klíčem k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu

EHSV na svém zářijovém plenárním zasedání přijal stanovisko z vlastní iniciativy týkající se technologií pohlcování uhlíku pro dekarbonizaci průmyslu EU.

Energetika – EHSV varuje před vytvořením nových závislostí

V nedávném stanovisku vyjadřuje EHSV podporu plánu Evropské komise, který byl nazván REPowerEU a jehož cílem je vymanit EU ze závislosti na dodávkách plynu a ropy z Ruska. Výbor však zdůrazňuje, že mnohým problémům, které dnes řešíme jako naléhavé, jsme mohli dávno zabránit nebo je zmírnit snížením závislosti na dovozu energie a dokončením trhu s energií, po nichž EHSV léta volá.

K boji proti změně klimatu potřebuje EU více veřejných investic do energetické infrastruktury

Ke klimatické krizi musí EU přistupovat spojením tří dílčích strategií. Těmi jsou mobilizace finančních prostředků, zapojení občanů a soukromého sektoru a silné politické vedení. S tímto poselstvím přichází EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, které přijal na zářijovém plenárním zasedání.

Cenově dostupná kvalitní zdravotní péče pro všechny Evropany – „to je model společnosti, který prosazujeme“

Členové EHSV vedli na zářijovém plenárním zasedání diskusi s místopředsedou Komise Margaritisem Schinasem, při níž Komisi vyzvali, aby byla při provádění nové Evropské strategie v oblasti péče ambiciózní. Zaměřili se při tom na pracovníky ve zdravotnictví – na jejich dovednosti, vzdělání a pracovní podmínky – a zdůraznili, že nezbytným předpokladem pro úspěšné vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data je nastolení důvěry.

Boj proti energetické chudobě by měl být v zemích EU jedním z hlavních politických témat

Vzhledem k tomu, že počet domácností v EU, které nejsou schopny vytápět své domovy, pravděpodobně poroste a že roční inflace v oblasti energií překročí 40 %, vyzval EHSV ve svém čerstvě přijatém stanovisku Evropskou unii a členské státy, aby neprodleně provedly opatření zaměřená na předcházení energetické chudobě a její potírání.

Komise svými hlavními směry politik zaměstnanosti určenými členským státům náležitě řeší nejpalčivější problémy

EHSV nedávno vydal stanovisko, v němž pozitivně ohodnotil Komisí vypracované hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, neboť skýtají adekvátní odpověď na nejnaléhavější problémy na trhu práce.

Novinky ze skupin

Vzhledem ke stárnutí obyvatel v Evropě je zapotřebí více úspěšných převodů podniků

Mira-Maria Kontkanen, členka skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

Ve srovnání se začínajícími podniky dosahují podniky, které byly úspěšně převedeny, lepších výsledků z hlediska přežití, obratu, zisku, inovativnosti a zaměstnanosti. I když v Evropě existuje dobrý důvod podporovat začínající podnikatele, na její cestě směrem k oživení a růstu je třeba stejným způsobem podporovat i převody podniků.

 

Důstojná práce na celém světě – boj proti nucené práci a snaha o zlepšení pracovních podmínek v evropských dodavatelských řetězcích

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

EHSV stojí neochvějně za Komisí v jejím úsilí o prosazování důstojné práce, obává se však, že nedostatky stávajících návrhů mohou realizaci tohoto záměru narušit.

 

Potřebujeme systémy péče a zdravotní péče zaměřené na občany, jejich práva a potřeby

Danko Relić, člen skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV a zpravodaj stanoviska SOC/720

K tomu, abychom mohli v Evropské unii vybudovat silné a odolné systémy péče a zdravotní péče, potřebujeme vzdělanou, kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu. Potřebujeme, aby systémy péče a zdravotní péče byly zaměřené na občany, jejich práva a potřeby.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Geopolitická bouře před branami Evropy z pohledu občanské společnosti

24. a 25. listopadu se bude v Záhřebu konat každoroční seminář EHSV, který je určen odborníkům na komunikaci z řad občanské společnosti. Bude se zabývat dopadem války na Ukrajině na EU a zaměří se při tom na tři palčivé otázky.

Jak je to s kreativitou v dobách pandemie – situace v hudebním průmyslu

Na internetových stránkách EHSV je možné zhlédnout několik videorozhovorů, v nichž zástupci světa hudby líčí, jak pandemie COVID-19 změnila jejich uměleckou činnost.

 

Výstava v EHSV u příležitosti 20. výročí zavedení společné evropské měny

Výstavu „Cesta eura“ tvoří série obrázků, které mapují historii eura. Při její přípravě byly použity materiály z Historického archivu Evropské unie, informace poskytnuté Evropskou komisí a exponáty Chorvatské národní banky.