Občanská společnost jako most mezi politikou a lidmi

EHSV Info: „Jak se může občanská společnost přínosně zapojit do procesu jednání o budoucím přistoupení zemí západního Balkánu?

Ionuț Sibian: „EHSV je pevně přesvědčen, že občanská společnost se musí do procesu rozšíření aktivně zapojit jako most mezi politikou a lidmi. Pomáhá sledovat, zda jsou v praxi skutečně uplatňovány základní zásady, jako je svoboda slova, právní stát, nezávislost sdělovacích prostředků, rovné zacházení a boj proti korupci spolu s prevencí střetu zájmů.

Náš Výbor vždy podporoval systematické zapojení organizací občanské společnosti do plánování, programové přípravy, provádění i monitorování procesů souvisejících s reformami v oblasti přistoupení dalších zemí. Touto zásadou by se měly řídit nejen vlády zemí západního Balkánu, od nichž se to i očekává – měly by ji ctít též samy orgány EU.

Ve stanovisku EHSV Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán, které bylo přijato v březnu 2021, doporučujeme Evropské komisi, aby v kontextu nové metodiky lépe uznala občanskou společnost a svěřila jí v procesu rozšíření větší úlohu. Napomohlo by to při řešení nejen politických, ale také hospodářských a sociálních problémů. Mezi priority podstatné pro financování z prostředků EU by tak i nadále mělo patřit posílení kapacit sociálních partnerů a dalších organizací občanské společnosti na vnitrostátní úrovni, usnadňování regionální spolupráce a výměna odborných znalostí.

Aby bylo možné kontrolovat transparentnost a odpovědnost politických elit v zemích západního Balkánu, vybízíme navíc EU, aby si u organizací občanské společnosti v regionu zadávala vypracování pravidelných „stínových“ zpráv o stavu demokracie. Požádali jsme též Komisi, aby zprávy o jednotlivých zemích zařazené v jejím výročním „Balíčku týkajícím se rozšíření“ dodržovaly jasnou strukturu sledování, jak vlády zemí západního Balkánu zacházejí s občanskou společností, a to v souladu s Pokyny a strategickými směry pro podporu EU pro občanskou společnost v regionu procesu rozšíření na období 2021–2027 (Guidelines and Strategic Directions for EU Support to Civil Society in the Enlargement Region for the period 2021-2027), které vydalo GŘ NEAR. Tím by měl být dán základ pro politické kroky v případě nežádoucího vývoje, pokrok by pak znamenal hmatatelnější přínosy pro země zapojené do procesu rozšíření.

V jaké roli zde působí fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu, ustavené na popud EHSV?

Fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu je součástí působení EHSV v zemích západního Balkánu. Doplňuje probíhající bilaterální spolupráci se zeměmi jednajícími o přistoupení k EU prostřednictvím smíšených poradních výborů občanské společnosti, které byly zřízeny na právním základě vycházejícím z dohod o stabilizaci a přidružení.

Fórum občanské společnosti EHSV, které ve dvouletých intervalech zasedá od roku 2006, nabízí příležitost k diskusi o aktuální situaci občanské společnosti v regionu, jejích potřebách a rozvoji do budoucna. Sdružuje organizace občanské společnosti ze zemí západního Balkánu, členy EHSV, zástupce národních hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí a představitele institucí EU a mezinárodních organizací. Účastníci přijímají doporučení určená státním orgánům a evropským institucím. Letošní fórum se konalo ve Skopji (ve dnech 30. září a 1. října) těsně před summitem EU – západní Balkán ve slovinském Brdu 6. října. Závěrečné prohlášení fóra bylo ještě před zahájením summitu rozesláno všem zainteresovaným subjektům. Doporučení zahrnují též pokyny pro další působení EHSV v regionu.

Ionuț Sibian, předseda monitorovacího výboru EU-Západní Balkán