Pilsoniskās sabiedrības loma ir mazināt plaisu starp politiku un cilvēkiem

EESK info: “Kā pilsoniskā sabiedrība var sniegt ieguldījumu ar Rietumbalkānu valstīm notiekošajā sarunu procesā un to turpmākajā pievienošanās procesā?”

Ionuț Sibian: “EESK ir stingri pārliecināta, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir aktīvi jāiesaistās paplašināšanās procesā, mazinot plaisu starp politiķiem un tautu un palīdzot uzraudzīt, vai praksē faktiski tiek īstenoti tādi pamatprincipi kā vārda brīvība, tiesiskums, plašsaziņas līdzekļu neatkarība, vienlīdzīga attieksme un cīņa pret korupciju, kā arī interešu konfliktu novēršana.

Mūsu Komiteja vienmēr ir atbalstījusi pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) sistemātisku iesaistīšanu ar pievienošanās reformām saistītajos plānošanas, programmu izstrādes, īstenošanas un uzraudzības procesos. Tam vajadzētu būt principam, kas attiecas ne tikai uz Rietumbalkānu valstu valdībām un tiek sagaidīts no tām, bet arī uz pašu ES iestāžu praksi.

EESK atzinumā “Pievienošanās procesa uzlabošana – ticama ES perspektīva Rietumbalkāniem”, kas pieņemts 2021. gada martā, mēs iesakām Eiropas Komisijai labāk atzīt pilsonisko sabiedrību jaunās metodoloģijas kontekstā un piešķirt tai lielāku lomu paplašināšanās procesā. Tas palīdzētu risināt ne tikai politiskas, bet arī ekonomiskas un sociālas problēmas. Tādēļ sociālo partneru un citu PSO spēju veidošana valstu līmenī, reģionālās sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa būtu jāsaglabā kā viena no prioritātēm saistībā ar ES finansējumu.

Turklāt, lai izsekotu Rietumbalkānu politisko elišu pārredzamībai un pārskatatbildībai, mēs mudinām Eiropas Savienību regulāri prasīt minētā reģiona pilsoniskās sabiedrības organizācijām sagatavot tā dēvētos ēnu ziņojumus par stāvokli demokrātijas jomā. Mēs esam arī aicinājuši Komisiju tās ikgadējā “Paplašināšanās paketē” sniegtajos ziņojumos par valstīm sekot skaidrai struktūrai attiecībā uz uzraudzību pār to, kā Rietumbalkānu valstu valdības veido attiecības ar pilsonisko sabiedrību saskaņā ar Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās ĢD pamatnostādnēm un stratēģiskajiem norādījumiem par ES atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai paplašināšanās reģionā laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam. Tas nodrošinātu pamatu reaģēšanai ar politisku rīcību gadījumos, kad ir vērojams regress, savukārt progress sniegtu konkrētākus ieguvumus paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm.

Kāda loma šajā sakarā ir EESK rosinātajam Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forumam?

Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forums ir daļa no EESK darba Rietumbalkānos. Tas papildina pašreizējo divpusējo darbu ar valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos ES, izmantojot pilsoniskās sabiedrības apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK), kas izveidotas, pamatojoties uz Stabilizācijas un asociācijas nolīgumos noteikto juridisko pamatu.

EESK Pilsoniskās sabiedrības forums, kas kopš 2006. gada notiek reizi divos gados, sniedz iespēju viedokļu apmaiņai par pilsoniskās sabiedrības pašreizējo stāvokli reģionā, tās vajadzībām un turpmāko attīstību. Tajā piedalās Rietumbalkānu valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, EESK locekļi, valstu ekonomikas un sociālo lietu padomju un līdzīgu iestāžu pārstāvji, kā arī ES iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvji. Dalībnieki pieņem valstu iestādēm un Eiropas iestādēm adresētus ieteikumus. Šāgada forums Skopjē (30. septembrī un 1. oktobrī) tika rīkots tieši pirms ES un Rietumbalkānu samita, kas 6. oktobrī notika Brdo, Slovēnijā, un pirms samita visām ieinteresētajām personām tika izplatīta foruma noslēguma deklarācija. Minētajos ieteikumos arī ir sniegtas vadlīnijas EESK turpmākajam darbam ar reģionu.

Ionuț Sibian, ES un Rietumbalkānu koordinācijas komitejas priekšsēdētājs