Jan Dirx

Vzhledem k tomu, že energie není běžná komodita, by reforma trhu EU s elektřinou měla vycházet z hybridního modelu, který by kombinoval tržní síly a řízení ze strany vlád.

Evropský hospodářský a sociální výbor již dlouhou dobu vyzývá k reformě trhu EU s elektřinou. Rizika, jimž je trh EU s elektřinou vystaven, ve skutečnosti nesou ve velké míře spotřebitelé a podniky. Ceny energie stoupaly již od roku 2021 a poté, co Rusko zahájilo válku proti Ukrajině, začaly růst ještě rychleji. Válka zásadním způsobem ovlivnila ceny fosilních paliv, zejména plynu, který se používá k výrobě velkého objemu elektřiny, a toto navýšení se odrazilo na fakturách konečných uživatelů.

Z těchto důvodů Evropská komise navrhla trh EU s elektřinou reformovat. EHSV uznává, že návrh Komise obsahuje několik důležitých opatření, avšak je toho názoru, že nejsou dostatečná.

Výbor proto předložil několik podrobnějších návrhů na reformu. Hlavní zásadou je, že k energii nelze přistupovat jako k jakékoli jiné komoditě – je základním stavebním prvkem našeho hospodářského a sociálního systému, a tudíž zásadním aspektem poskytování veřejných služeb. Je proto nezbytné vytvořit do budoucna takový regulační rámec pro oblast energetiky, který zaručí jak ekologické, cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie, tak právo na energii. Tento rámec bude hybridním modelem spojujícím tržní síly s řízením ze strany vlád, jenž se bude řídit heslem liberalizovat tam, kde je to možné, a regulovat tam, kde je to nezbytné.

V našem návrhu je ústředním prvkem tohoto modelu vládou ustavená „e-agentura“, která by nakupovala elektřinu od výrobců a prodávala ji subjektům dodávajícím elektřinu domácnostem, malým a středním podnikům, občanským energetickým společenstvím a velkým spotřebitelům a v případě možnosti a ve vhodných případech i do jiných zemí.

Vítáme záměr Komise více orientovat trh s elektřinou na spotřebitele, avšak jsme přesvědčeni, že by mohla jít v tomto ohledu ještě dále. Podle našeho názoru by například měl být trh organizován tak, aby umožňoval spotřebitelům či jiným malým účastníkům trhu, kteří zároveň vyrábějí vlastní elektřinu, co nejvíce využívat elektřinu, kterou sami vyrábějí, i když ji dodávají do sítě. Další možností, jak spravedlivějším způsobem poskytnout malým výrobcům tuto možnost, je „elektrobanka“. Tento návrh lze dále promýšlet a rozvíjet.

Závěrem bychom si přáli zdůraznit, že trh s elektřinou prochází změnou paradigmatu a v nadcházejících letech bude zcela jistě vyžadovat další úpravy.