Pripravil Jan DIRX

Reforma trga električne energije v EU bi morala temeljiti na hibridnem modelu, ki bi združeval tržne sile in vladno upravljanje, saj energija ni blago kot katero koli drugo.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) že nekaj časa poziva k reformi trga električne energije v EU. Tveganja, ki jim je izpostavljen ta trg, se v praksi v veliki meri prenašajo na potrošnike in podjetja. Po ruskem napadu na Ukrajino so cene energije, ki so se zviševale že od leta 2021, še hitreje narasle. Vojna je močno vplivala na stroške fosilnih goriv, zlasti plina, ki se uporablja za proizvodnjo velike količine električne energije, ta povišanja cen pa so bila prenesena na končne odjemalce.

Zaradi nastalih razmer je Evropska komisija predlagala reformo električnega trga v EU. EESO priznava, da je v predlogu Komisije nekaj pomembnih korakov, vendar meni, da ti ne zadoščajo.

Odbor zato predlaga več daljnosežnih reformnih predlogov. Naše glavno načelo je, da energija ne bi smela biti obravnavana kot običajno blago, saj je temeljni element našega ekonomskega in socialnega sistema ter tako osrednji del zagotavljanja javnih storitev. Zato je treba ustvariti regulativni okvir za energijo prihodnosti, ki bo zagotavljal okolju prijazno, cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo ter tudi pravico do energije. Ta okvir bo hibridni model tržnih sil in vladnega upravljanja po načelu „liberalizacija, kjer je mogoča, in regulacija, kjer je potrebna“.

Bistvo modela, predstavljenega v predlogu, je vladni energetski mehanizem, ki kupuje električno energijo od proizvajalcev in jo prodaja dobaviteljem gospodinjskih odjemalcev, malim in srednjim podjetjem, energetskim skupnostim državljanov in velikim odjemalcem, pa tudi drugim državam, kjer je to primerno in mogoče.

Pozdravljamo namero Komisije, da bi postal trg električne energije bolj osredotočen na potrošnike, vendar menimo, da bi lahko v zvezi s tem naredili še korak dlje. Po našem mnenju bi bilo na primer treba trg organizirati tako, da bi imeli potrošniki in drugi mali udeleženci, ki proizvajajo lastno električno energijo, od slednje čim večje koristi, tudi če jo dovajajo v omrežje. Še en bolj pošten način, ki bi koristil malim proizvajalcem, je naša zamisel o banki električne energije – konceptu, ki ga je mogoče še izpopolniti.

Ob koncu želimo opozoriti, da trg električne energije doživlja korenite spremembe in ga bo zato v prihodnjih letih nedvomno treba dodatno reformirati.