Stefan Back: Výzvy a příležitosti spojené s revidovaným systémem pro obchodování s emisemi (ETS)

EHSV považuje návrh týkající se systému pro obchodování s emisemi za jeden ze stěžejních návrhů balíčku „Fit for 55“, jehož celkovým cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 o 55 %. Aby toho bylo dosaženo, má být nový systém ETS ambicióznější a počet dostupných povolenek nižší. Ke splnění cílů balíčku „Fit for 55“ musí podle zmíněného návrhu přispět všechna odvětví. Prioritou jsou emise z dopravy, které od roku 1990 neklesly.

Uvedený návrh rozšiřuje systém ETS tak, aby zahrnoval i námořní dopravu, a to včetně cest do a z EU. Pro námořní dopravu tak budou platit stejná pravidla, jako pro dopravu leteckou, na niž se tento systém již vztahoval. Konkrétně zavádí samostatný paralelní systém pro silniční dopravu a stavebnictví, v němž obchodníci nejsou provozovateli, nýbrž podniky distribuujícími fosilní paliva. Tím je provozovatelům vyslán cenový signál srovnatelný s daněmi z pohonných hmot.

Tento revidovaný systém ETS by měl vést ke snížení emisí CO2, měl by podpořit rozvoj uhlíkově neutrálních řešení a podnítit inovace.

Přinese však také vyšší náklady pro odvětví, která jsou jeho součástí. To pak bude mít dopad na celkovou úroveň cen.

Mohla by tím rovněž být oslabena konkurenceschopnost evropského průmyslu – ledaže by příklad EU následovaly i další země.

Pojistkou pro to, aby na trhu EU nemohly konkurovat levné výrobky, pro jejichž produkci platí méně striktní podmínky, je mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Ten se však nevztahuje na všechny sektory – např. sem nespadají služby, jako je doprava – ani nenapomáhá vývozu zboží a služeb.

Je tudíž zcela zásadní, aby se EU díky její diplomatické činnosti v oblasti klimatu podařilo přesvědčit i další země, aby následovaly jejího příkladu.

Existuje také nebezpečí, že zvýšení nákladů povede k chudobě z hlediska energetiky a mobility.

Transformace v bezuhlíkovou společnost s sebou ponese nutnost, aby se pracovníci prostřednictvím změny kvalifikace a prohlubování dovedností přizpůsobili novým požadavkům na dovednosti.

V rámci balíčku se plánuje řešit problémy, které v souvislosti s tímto přechodem vyvstávají, pomocí různých fondů: Modernizačního fondu, Inovačního fondu a sociálního fondu, jež mají být z velké části financovány z příjmů utržených v rámci systému ETS a mechanismu CBAM. Nicméně budou-li návrhy přijaty, nebudou tyto prostředky stačit na to, aby pokryly rozsáhlé investice, jež jsou k transformaci nezbytné.

Silniční doprava a stavebnictví a také vodní doprava uvnitř EU spadají rovněž pod nařízení o „sdílení úsilí“, což znamená, že snížení emisí CO2 v rámci systému ETS se bude započítávat do kvót členských států pro snížení emisí.

Znamená to však také riziko dalších restrikcí v případě, že daný členský stát bude potřebovat snížit emise CO2 výrazněji.

Obzvlášť velký dopad by systém ETS mohl mít na silniční přepravu zboží a námořní dopravu, neboť v těchto odvětvích dosud neexistují bezuhlíková řešení, která by byla cenově přiměřená.

Na závěr uveďme hlavní problémy, jak byly identifikovány ve stanovisku EHSV:

  • vyšší náklady, které zasáhnou sektory průmyslu a služeb v EU a mohly by vést ke snížené konkurenceschopnosti na světovém trhu,
  • nebezpečí z hlediska energetiky a mobility,
  • nutnost, aby se sektory průmyslu a služeb přizpůsobily,
  • změna kvalifikace a prohlubování dovedností pracovníků,
  • otázka, jak přilákat investice nutné pro zvládnutí transformace (finanční prostředky EU pomohou, ale nebudou ani zdaleka dostačující),
  • potřeba přesvědčit další země, aby podnikly stejná opatření jako Unie (což je zásadní výzva pro diplomatickou činnost EU v oblasti klimatu).

Organizovaná občanská společnost jednoznačně podporuje záměry uvedeného balíčku. Má-li však tento balíček být úspěšný, je důležité včas upozornit na problémy a nalézt vhodná řešení.

Jde samozřejmě o velké výzvy, ale pokud skutečně uspějeme, budou potenciální výhody vyplývající z toho, že EU razí cestu směrem k uhlíkově neutrálnímu světu, nesmírné. Podaří-li se nám vyřešit sociální otázky a zajistit nezbytné investice, můžeme tuto cestu ukázat i ostatním.

Stefan Back, člen EHSV