TGV2/E7: Evropský rok mládeže 2022 – posílení postavení mladých lidí by mělo začít u opatření v oblasti klimatu

U příležitosti začátku roku 2022 coby Evropského roku mládeže jsme se zeptali tří lídrů, co si od letošního roku nejvíce slibují. Všichni shodně uvedli, že skutečným měřítkem úspěchu by bylo, kdyby bylo mládeži přiznáno místo u stolu, kde dospělí přijímají rozhodnutí, jež zásadně ovlivní další vývoj v oblasti klimatu. Adélaïde Charlier, jedna z vedoucích postav hnutí Pátky pro budoucnost, má jasno: Evropský rok mládeže v tomto nesmí selhat. Místopředseda EHSV Cillian Lohan a evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius vzdávají hold evropské mládeži za jejich inspirativní protesty, díky kterým se toto naléhavé téma vyšvihlo mezi priority agendy EU.

Dostupné jazyky:

Ze všeho nejdříve bych na tomto místě chtěl vyjádřit zármutek nad nenadálým úmrtím předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Ten v květnu 2020 prohlásil, že pandemie nám ukázala, jak mocný zdroj v EU máme – tím zdrojem je občanská společnost. David Sassoli bude nám všem nesmírně chybět.

Uplynuly již dva roky od okamžiku, kdy jsme se poprvé doslechli o nemoci COVID-19. Při sledování oněch prvních zpráv o viru, který mohl vyvolat celosvětovou pandemii, nás určitě ani nenapadlo, že se s ním budeme potýkat ještě v roce 2022.

Stojíme na prahu nového roku a opět se snažíme najít v sobě sílu a pohlédnout do budoucna s optimismem a nadějí.

Plně to vystihuje i motto francouzského předsednictví Rady EU: „Oživení, síla, sounáležitost“. Francie si vytyčila tři priority, které blíže představil prezident Emmanuel Macron: svrchovanější Evropa, evropský model růstu a lidská dimenze Evropy.

Poznamenejte si

Přímo k věci

V naší rubrice „Přímo k věci“ se ptáme členů EHSV na důležitá stanoviska, která ovlivňují každodenní život v EU.

Dnes dostane slovo Stefan Back, který je zpravodajem stanoviska Revize systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) včetně námořní dopravy a rezervy tržní stability.

Stefan Back: Výzvy a příležitosti spojené s revidovaným systémem pro obchodování s emisemi (ETS)

EHSV považuje návrh týkající se systému pro obchodování s emisemi za jeden ze stěžejních návrhů balíčku „Fit for 55“, jehož celkovým cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 o 55 %. Aby toho bylo dosaženo, má být nový systém ETS ambicióznější a počet dostupných povolenek nižší. Ke splnění cílů balíčku „Fit for 55“ musí podle zmíněného návrhu přispět všechna odvětví. Prioritou jsou emise z dopravy, které od roku 1990 neklesly.

Luca Jahier: Pocta předsedovi Evropského parlamentu Davidovi Sassolimu, který nás navždy opustil dne 11. ledna 2022

V dnešní den pociťujeme hlubokou prázdnotu a neskonalý smutek nad ztrátou přítele, vynikajícího novináře, distingovaného a jedinečného politika a horlivého zastánce evropské integrace. Můžeme s jistotou říci, že on během pandemie skutečně změnil dějiny Evropské unie, neboť udržoval Evropský parlament v chodu a byl vždy na straně těch nejslabších. Činil přitom i zcela neortodoxní kroky. V první vlně pandemie například nechal vyklidit jednu z budov Parlamentu a učinil z ní přístřešek a útočiště pro osamělé ženy a matky samoživitelky zasažené pandemií COVID-19.

„Otázka pro...“

„Otázka pro…“

V naší rubrice „Otázka pro...“ jsme se tentokrát obrátili na člena EHSV Thierryho Libaerta. Požádali jsme ho, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které pravidelně budí velký zájem veřejnosti: je jím boj proti dezinformacím.

 

Boj proti dezinformacím musí mít naprostou prioritu

EHSV info: Jste autorem stanoviska k pokynům Evropské komise pro posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím, které EHSV přijal na svém zasedání v prosinci loňského roku. Nakolik podle Vás dezinformace ohrožují demokracii a jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů musí občanská společnost proti šíření falešných zpráv zasáhnout?

 

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc Vám v rubrice „Vzácný host“ představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace.

V lednovém vydání jsou našimi vzácnými hosty Maria Demertzis, zástupkyně ředitele evropského think-tanku Bruegel, jenž vznikl v roce 2005 v Bruselu a zaměřuje se na ekonomické otázky, a dále předseda Nadace Roberta Schumana v Paříži Jean-Dominique Giuliani. Tato nadace byla založena v roce 1991 po pádu Berlínské zdi a působí v oblasti evropské integrace. Naši hosté nám představili výzvy a úkoly francouzského předsednictví EU, jež probíhá v období, které má pro vývoj Evropy klíčový význam.

Maria Demertzis: Nový model růstu v Evropě

Francie se se začátkem nového roku ujala předsednictví Rady Evropské unie. Hlavním bodem programu tohoto předsednictví, které je již od počátku celkem ambiciózní, je zabývat se novým modelem růstu Evropské unie. V dnešní době převratných změn jde o naprosto zásadní krok.

Přestože hlavní složky růstu – vzdělání a dovednosti, podnikavost a finance – a dobře fungující stát se spolehlivými institucemi budou vždy zapotřebí, bude k dosažení přesvědčivého a trvalého růstu nutné provést trojí změnu přístupu.

Jean-Dominique Giuliani: Rok 2022 je ideální příležitostí k aktivnímu oživení

S každou krizí se Evropská unie posouvá o kousek dál. Platí to i v případě koronavirové krize, během níž dokázala EU zmobilizovat své síly jak v oblasti zdraví, tak i v hospodářské oblasti. Už dávno nepřinesla spolupráce mezi členskými státy tak rychle konkrétní výsledky. Máme k dispozici očkovací látky a vyvážíme je také do třetích zemí, které je potřebují. Masivní hospodářská podpora přináší kýžené ovoce a nutí k zamyšlení nad tím, jak v Unii přehodnotit správu ekonomických záležitostí. Evropská centrální banka opět dostála své úloze a prokázala, že dokáže ochránit Evropany, když umožnila zvýšit přísun tolik potřebných finančních prostředků.

Novinky z EHSV

Jak dosáhnout úspěšného oživení – EHSV vyzdvihuje klíčovou úlohu organizované občanské společnosti

EHSV a Evropská komise musí spolupracovat na tom, aby Evropa překonala pandemii a dosáhla oživení a aby byla úspěšná, sociálně inkluzivní a environmentálně udržitelná. To bylo jádrem sdělení, které předsedkyně EHSV Christa Schweng na prosincovém plenárním zasedání EHSV adresovala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a místopředsedovi Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Marošovi Šefčovičovi.

Evropský rok mládeže 2022: místo na mediální rozruch je třeba se zaměřit na výsledky

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uvítal skutečnost, že rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. Jedním dechem však upozornil, že by se tato iniciativa neměla omezit na pouhé propagační akce, ale měla by vyústit v jasné plány a závazky, a přispět tak k provádění strategie EU pro mládež. Je nezbytné oslovit při této příležitosti i nejzranitelnější mladé lidi a ty, jež žijí ve znevýhodněných oblastech.

EU se v boji proti dezinformacím musí zaměřit na jejich šiřitele a chránit základní práva

V jednom ze svých nejnovějších stanovisek vyzývá EHSV k tomu, aby se EU více soustředila na vytipování osob a organizací, které jsou zdrojem dezinformací, a vsadila tak spíše na prevenci než na nápravu.

EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby si ve svém úsilí o nasměrování ekonomiky a financí EU k udržitelnosti kladla vyšší cíle

Na svém nedávném plenárním zasedání uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor diskusi s evropskou komisařkou Mairead McGuinness o tom, jak dospět k ekologičtějšímu, udržitelnějšímu a digitalizovanějšímu evropskému hospodářskému a finančnímu systému.

Dobrovolnická práce si v EU zaslouží větší uznání

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval EU a členské státy, aby systematicky a promyšleně podporovaly dobrovolnickou práci. Tím by byl uznán její obrovský vliv na sociální rozvoj Evropy a její zásadní důležitost pro plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a pro podporování sociálního začleňování.

Národní plány pro oživení a odolnost představují příležitost k tomu, jak snížit nezaměstnanost mladých lidí

V mnoha členských státech kvůli pandemii COVID-19 prudce narostla nezaměstnanost mladých lidí, v důsledku čehož se také zvýšil počet těch, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). V nedávném stanovisku z vlastní iniciativy Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uvedl, že národní plány pro oživení a odolnost představují jedinečnou příležitost, jak tento trend zvrátit a zajistit všem mladým lidem v Unii důstojnou práci.

EHSV považuje partnerství mezi EU a Spojenými státy za záruku demokracie, míru a bezpečnosti

Vzhledem k agresivnímu vystupování Číny a Ruska je naprosto nezbytné opětovně posílit a upevnit transatlantické partnerství, aby bylo možné zachovat mezinárodní právní řád a mírové uspořádání. EHSV podporuje záměr vytvořit spojenectví demokracií, v jehož rámci se bude moci občanská společnost výrazně podílet na společném hájení univerzálních hodnot a práv.

EHSV přijal stanovisko k balíčku legislativních opatření proti praní peněz

Evropská komise předložila spolunormotvůrcům a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nový balíček legislativních opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který vypracovala v roce 2021.

Ekologická transformace není jen vědeckou rétorikou, ale jde o otázku přežití

Účastníci konference na téma Geopolitický rozměr Zelené dohody, kterou uspořádal EHSV společně se Sítí OSN pro řešení udržitelného rozvoje (SDSN), zdůraznili dalekosáhlé geopolitické důsledky, jež má Zelená dohoda nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. EHSV je připraven sehrát v tomto procesu svou úlohu a zajistit, aby se občanská společnost se Zelenou dohodu pro Evropu zcela jasně ztotožnila.

Pro normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem má i nadále klíčový význam dialog zprostředkovaný EU

Monitorovací výbor Západní Balkán se na své 51. schůzi přednostně zaměřil na řešení konfliktů a normalizaci vztahů mezi Kosovem* a Srbskem. Této schůzi předsedal Ionuţ Sibian a vystoupili zde významní řečníci z řad úředníků EU, odborníků na problematiku západního Balkánu i zástupců občanské společnosti z místních komunit. Všichni se shodli na tom, že dialog zprostředkovaný EU je jediným způsobem, jak docílit pokroku.

Opatření v oblasti klimatu v rámci balíčku „Fit for 55“ musí zajistit rovnováhu mezi spravedlností, snižováním emisí a konkurenceschopností

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval k přijetí řady opatření, která by zajistila, že v souvislosti s návrhy balíčku Evropské komise „Fit for 55“, jenž EU umožní vydat se cestou snížení emisí uhlíku do roku 2030 o 55 %, budou všichni konzultováni a všichni z nich budou mít prospěch.

Plán EU na podporu oživení musí přispět ke spravedlivé transformaci evropských odvětví náročných na zdroje a energii

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko z vlastní iniciativy Jak může plán EU na podporu oživení přispět k sociálně přijatelné dekarbonizaci a digitalizaci odvětví náročných na zdroje a energii. Vybídl v něm Komisi a další orgány EU, aby zajistily rovné podmínky na jednotném trhu, a zabránily tak nevyváženým výhodám pro průmysl závisejícím na přístupu jednotlivých členských států.

Jaké aktivity má EHSV v plánu během francouzského předsednictví Rady EU

Francie se předsednictví v Radě Evropské unie ujímá v klíčovém okamžiku, kdy se EU potýká s celou řadou zdravotních, sociálních, hospodářských a environmentálních problémů.

Novinky ze skupin

Nová vize budoucnosti Evropy

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Budoucnost Evropy je úzce spjata s budoucností jejího průmyslu: odvážné ambice vyžadují silné a inovativní podniky, které dokáží splnit požadavky, jež přináší digitální a ekologická transformace, a zároveň zvýšit konkurenceschopnost EU. 

Patentovou ochranu vakcín proti onemocnění COVID-19 je třeba co nejdříve prolomit

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skončily vánoční svátky a Evropu zaplavila další vlna pandemie COVID-19. S rozšířením nové varianty omikron prudce vzrostl počet případů tohoto onemocnění na celém světě. Díky větší imunitě, míře proočkovanosti a přirozenému vývoji viru směrem k méně smrtícím a agresivním variantám je však tento obrovský nárůst provázen méně závažným průběhem této nemoci, a méně často tak dochází k hospitalizaci nebo k úmrtí.

Studie EHSV odhalila nesoulad mezi zápalem pro dobrovolnickou činnost a skutečnými příležitostmi

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Nedávná studie EHSV na téma Nové trendy v rozvoji dobrovolnictví v Evropské unii potvrdila, že o dobrovolnickou práci jeví zájem lidé ve všech členských státech EU. Navzdory tomuto obrovskému zájmu se však podíl těch, kteří jsou do dobrovolnické činnosti v jednotlivých členských státech skutečně zapojeni, výrazně liší. To je do značné míry způsobeno odlišnou tradicí a různou úrovní infrastruktury.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Setkání 99 studentů zaměřené na potírání falešných zpráv

V průběhu nadcházejících měsíců se budou studenti středních škol z celé Evropy připravovat na společný brainstorming o tom, jak v Evropě bojovat proti dezinformacím. V březnu vyberou nápady, jež získají největší podporu, a ty poté předloží vedoucím představitelům EU.

Výstava fotografií prezentuje kurýry rozvážkových služeb coby novodobé kovboje

V prostorách EHSV probíhá v těchto dnech virtuální výstava fotografií francouzského fotografa Frédérica Stucina, jejichž námětem jsou kurýři rozvážející jídlo a potraviny. Ti podle něj představují typickou součást dnešního života ve městě a novou formu zaměstnání, při níž se často obcházejí evropské předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků.