ETSK pitää päästökauppajärjestelmää koskevaa ehdotusta yhtenä tärkeimmistä ehdotuksista 55-valmiuspaketissa, jonka yleistavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi päästökauppajärjestelmästä on tehty kunnianhimoisempi ja käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrää on vähennetty. Päästökauppajärjestelmää koskevassa ehdotuksessa korostetaan, että kaikkien alojen on kannettava kortensa kekoon, jotta 55-valmiuspaketin tavoitteet voidaan saavuttaa. Liikenteen päästöt eivät ole vähentyneet vuoden 1990 jälkeen, joten ne asetetaan ehdotuksessa etusijalle.

Ehdotuksen mukaan päästökauppajärjestelmä laajennetaan lentoliikenteen lisäksi koskemaan myös meriliikennettä, olipa kyse sitten EU:hun suuntautuvasta tai sieltä lähtevästä liikenteestä. Tieliikenteelle ja rakennuksille ehdotetaan erillistä rinnakkaisjärjestelmää, jossa kaupallisina toimijoina eivät ole rakennusten hallinnoijat ja liikenteenharjoittajat vaan fossiilisia polttoaineita jakavat yritykset. Rakennusten hallinnoijille ja liikenteenharjoittajille tämä lähettää polttoaineveron kaltaisen hintasignaalin.

Tarkistettu päästökauppajärjestelmä toivottavasti vähentää hiilidioksidipäästöjä, kannustaa kehittämään hiilineutraaleja ratkaisuja ja edistää innovointia.

Se merkitsee kuitenkin myös lisäkustannuksia päästökauppajärjestelmään kuuluville aloille. Tämä puolestaan vaikuttaa yleiseen kustannustasoon.

Tämä voi myös heikentää Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, jos muut maat eivät noudata EU:n esimerkkiä.

Hiilirajamekanismilla pyritään varmistamaan, että halvat tuotteet, jotka tuotetaan vähemmän tiukoilla ehdoilla, eivät voi kilpailla EU:n markkinoilla. Se ei kuitenkaan kata kaikkia aloja, kuten liikennettä, eikä se edistä tavaroiden ja palvelujen vientiä.

Siksi on erittäin tärkeää, että EU:n onnistuu ilmastodiplomatiallaan saamaan muut maat noudattamaan esimerkkiään.

On myös olemassa vaara, että kustannusten nousu aiheuttaa energia- ja liikenneköyhyyttä.

Siirtyminen hiilettömään yhteiskuntaan edellyttää työvoiman sopeuttamista uusiin osaamisvaatimuksiin täydennys- ja uudelleenkoulutuksen avulla.

Paketissa pyritään ratkaisemaan siirtymävaiheen ongelmia eri rahastojen eli modernisaatiorahaston, innovaatiorahaston ja sosiaalirahaston avulla, jotka rahoitetaan suurelta osin päästökauppajärjestelmän ja hiilirajamekanismin tuotoilla. Jos ehdotukset hyväksytään, nämä varat eivät kuitenkaan riitä siirtymän edellyttämiin suuriin investointeihin.

Tieliikenne ja rakennukset sekä EU:n sisävesiliikenne kuuluvat myös taakanjakoasetuksen soveltamisalaan, mikä tarkoittaa, että niiden päästökauppajärjestelmän puitteissa aikaansaamat hiilidioksidipäästöjen vähennykset otetaan huomioon jäsenvaltioiden vähennyskiintiöissä.

Toisaalta se merkitsee kuitenkin myös lisärajoitusten riskiä, jos jäsenvaltion on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä lisää.

Uusi päästökauppajärjestelmä saattaa vaikuttaa maanteiden tavaraliikenteeseen ja meriliikenteeseen erityisen voimakkaasti, koska näille aloille ei ole vielä olemassa kohtuuhintaisia nollahiiliratkaisuja.

Kokoavasti todettakoon, että ETSK:n lausunnon mukaan keskeiset haasteet ovat seuraavat:

  • korkeammat kustannukset, jotka vaikuttavat EU:n teollisuuteen ja palvelualoihin ja saattavat heikentää kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla
  • energia- ja liikenneköyhyyden riski
  • teollisuuden ja palvelualojen sopeutumistarve
  • työntekijöiden uudelleenkouluttaminen ja osaamisen parantaminen
  • investointien houkutteleminen siirtymän mahdollistamiseksi; EU:n varoista on apua, mutta ne eivät suinkaan riitä
  • muut maiden saaminen seuraamaan EU:n esimerkkiä, mikä on suuri haaste unionin ilmastodiplomatialle.

Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta tukee vahvasti paketin tavoitteita. Paketin onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää tunnistaa ongelmat ajoissa ja löytää asianmukaisia ratkaisuja.

Haasteet ovat tietenkin tärkeitä, mutta jos onnistumme, mahdolliset hyödyt siitä, että EU näyttää tietä kohti hiilineutraalia maailmaa, ovat valtavat. Jos pystymme hoitamaan sosiaaliset kysymykset ja hankkimaan tarvittavat investoinnit, EU voi olla edelläkävijä hiilineutraalin maailman luomisessa.

Stefan Back, ETSK:n jäsen