Arbetstagargruppen vid EESK kräver rättslig klarhet och socialt skydd för samtliga plattformsarbetstagare

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Vid plenarsessionen i mars antog EESK ett angeläget yttrande om kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Som komplement till förslaget anser EESK att det är mycket viktigt att betona presumtionen om att arbetsförhållandet utgör en anställning och att dessa bestämmelser stärks för att förhindra ytterligare kryphål som gör det möjligt att klassificera anställda som egenföretagare. Yttrandet fokuserar också på den roll som algoritmisk verksamhetsledning spelar och på plattformsarbetstagarnas kollektiva rättigheter.

Det nya direktivet om plattformsarbete syftar till att säkerställa att arbetstagarna tydligt klassificeras som anställda i syfte att förebygga metoder som nu är vanliga, och debatten har lagt i dagen ett starkt motstånd från ett stort antal arbetsgivare runtom i unionen. Många har bestämt förkastat regleringen av otryggt och falskt egenföretagande, vilket desto tydligare pekar på behovet av lagstiftning på detta område. Problemet kommer inte att lösas med självreglering inom branschen. Utan lagstiftning kommer plattformarna att fortsätta att vistas i ett gränsland av vad det innebär att vara anställd och undvika kollektivförhandlingar och socialt skydd. Tack vare detta kan konsumenterna erbjudas lägre priser, och som ofta är fallet överförs de ödesdigra följderna och de dolda kostnaderna på samhället i stort.

Ansatsen att uppnå rättslig säkerhet och klarhet över hela EU ligger dock inte bara i arbetstagarnas intresse. Många företag som förstår andemeningen i arbetslagstiftningen inte bara i ord, utan även i gärning, har inte fått sin röst hörd. Dessa utsätts för illojal konkurrens på grund av nämnda yttringar av social dumpning. I diskussionerna om Europas framtid bör vi som en röd tråd fråga oss om vi vill se uppåtriktad social konvergens eller krascha. I slutändan avgör den sociala sammanhållningen och en viss grad av jämlikhet om alla ska kunna leva i social sämja, också företagen, men detta äventyras av rovkapitalismen.

Det ligger i sakens natur att nya former av arbete alltid kommer att stöta på motstånd. I detta avseende är plattformsarbete uppenbarligen inget undantag. Å ena sidan erbjuder den tekniska utvecklingen nya organisatoriska möjligheter och arbetstillfällen. Å andra sidan hänger detta ofta samman med otrygghet. Detta förlopp är i själva verket inte nytt. Sedan den industriella revolutionens begynnelse växte fackrörelsen fram som ett uttryck för solidaritet gentemot de omänskliga arbetsförhållandena i fabrikerna. Mycket har hänt sedan dess, och generellt sett finns det ett starkt arbetarskydd, åtminstone i Europa. Det är dock återigen dags för en justering för att se till att denna nymodighet inte sker på bekostnad av våra medborgares och arbetstagares levnads- och arbetsvillkor. (pbr)