Tillgängliga språk:

Christa SCHWENG

Vi firade vår enighet och visade solidaritet

Årets firande av Europadagen den 9 maj var annorlunda. Den orättfärdiga och oprovocerade ryska aggressionen mot Ukraina påminde oss på ett brutalt sätt om varför EU skapades och vikten av fred och solidaritet. I år firar vi mer beslutsamt än någonsin vår enighet och EU:s landvinningar. Vi bör också fortsätta att visa solidaritet med Ukraina.

 

Kommande evenemang

Rakt på sak

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” riktar vi fokus på EESK-yttranden och initiativ som kan göra skillnad. I detta nummer lyfter EESK-ledamoten Tatjana Babrauskienė fram nyckelaspekterna ur ett nytt yttrande om Stöd till den oberoende mediesektorn i Belarus. Hon pekar på de faror som oberoende journalister ställs inför i Belarus och andra auktoritära stater där de demokratiska principerna kränks, och efterlyser skydd för dem. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: EU bör stödja oberoende medier i Belarus

EESK anser att situationen i Belarus är en europeisk fråga som bör få den uppmärksamhet den förtjänar. EU och dess medlemsstater skulle kunna hjälpa till att förmedla och sprida oberoende nyhetsbevakning från Belarus i hela Europa genom att göra den tillgänglig på andra språk.

På väg från Ukraina till...

Det är tack vare journalisters, fotografers och kameraoperatörers outtröttliga och heroiska arbete som vi nu med egna ögon kan bevittna de tragiska händelserna i Ukraina. De beger sig dit vi inte kan åka. En av dem, den polska fotografen Sławek Kamiński, har skänkt foton från gränsen mellan Belarus och Polen, den polska staden Rzeszów och Medyka-Sjehyni vid gränsen mellan Polen och Ukraina. I dag publicerar vi ett tredje foto från denna serie. Vi tackar dig, Sławek Kamiński, så mycket för att du låter oss ta del av det ögonblick som du fångat på denna bild.

Foto: Sławek Kaminski/GW

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vår kolumn ”En fråga till ...” kommenterar en av de mest erfarna medlemmarna i EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI), Jacques Glorieux, utskottets kommande 20-årsjubileum.

Efter 20 år är CCMI mer relevant än någonsin

EESK info: CCMI håller 20 årsjubileum den 8 juni. Vilken roll har det rådgivande utskottet spelat fram till nu? Hur har det bidragit till EU:s dagordning? Och på vilket sätt har det gagnat det civila samhället i EU? Kommer utskottet att spela en framträdande roll för EU:s framtid?

Jacques Glorieux, medlem av det rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI): Det rådgivande utskottet för industriell omvandling inrättades vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2002 som ett separat utskott inom lagstiftningsarbetet. Utskottet efterträdde Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) rådgivande kommitté, som inrättades genom Parisfördraget 1952 för en period på 50 år. Det är således det äldsta organet som arbetar med att förbereda och stödja industriell omvandling.

 

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi i denna kolumn en offentlig person vars arbete och engagemang inspirerar andra. Dessa personers mod, styrka och handlingskraft gör dem till goda exempel, och deras kurage förtjänar respekt. Vår gäst denna månad är Nadija Afanasieva, direktör för UIIP (ukrainska institutet för internationell politik) i Kiev, Ukraina. Hon är också samordnare för plattformen för det civila samhället EU–Ukraina och samordnar plattformens arbetsgrupp. Hon är expert på gränsöverskridande samarbete och makroregionala strategier, EU-medel, smart specialisering och projektledning.

 

Nadija Afanasieva: Gemensamma insatser för att bygga upp ett starkt och säkert Ukraina

När vi firade in det nya året tillsammans med släkt och vänner och uttalade våra önskningar och planer för 2022 kunde ingen i hela världen tro att våra liv på bara några månader skulle förändras så drastiskt.

 

EESK-nyheter

EESK diskuterar det tjeckiska EU-ordförandeskapets prioriteringar och den rätta energimixen för Europas framtid

I ett tal till EESK:s ledamöter i Prag den 28 april 2022 avslöjade Mikuláš Bek, Tjeckiens EU-minister, de fem troliga politiska prioriteringarna för det kommande tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Att röja upp i den rättsliga djungeln: EU-åtgärder för plattformsarbete syftar till rättvist arbete för alla

EESK har välkomnat kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete och välkomnar initiativet som ett välbehövligt steg mot att fastställa tydliga och väldefinierade kriterier för att klassificera anställningsförhållanden och för att styra användningen av algoritmer vid rekrytering och anställning av plattformsarbetare.

EESK efterlyser konsekventa och stränga sanktioner mot arbetsgivare för migranter som vistas olagligt

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att intensifiera sina insatser och genomföra EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt. I sitt nyligen antagna yttrande påtalar EESK det bristande införlivandet och genomförandet av direktivet i EU.

EU och miljön: dags att skärpa straffrätten

I sitt yttrande ”Förbättra miljöskyddet genom straffrättsliga bestämmelser”, som antogs vid plenarsessionen i mars, föreslår EESK att EU bör införa straffrättsliga påföljder för så många typer av miljöbrott som möjligt.

Antisemitismen prövar idén om Europa

Europeiska unionen har en skyldighet att försvara våra grundläggande värden, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Därför gav EESK vid sin plenarsessionen i mars ett starkt stöd till inrättandet av kommissionens strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv.

EESK påpekar att vissa bitar saknas i kommissionens förslag om att bekämpa skalbolag

EESK stöder de åtgärder som kommissionen föreslår för att bekämpa missbruk av skalbolag och införa en effektiv minimibeskattning av företag, men skulle vilja förstärka dem. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i mars pekade EESK på möjliga brister och föreslog viktiga tillägg. 

EESK är redo att delta aktivt i det nya europeiska Bauhaus

Det nya europeiska Bauhaus sätter en kulturell och kreativ dimension i centrum av den europeiska gröna given och renoveringsvågen, och utgör en språngbräda för den gröna omställningen. I dessa ordalag sammanfattade EESK:s ordförande Christa Schweng kommitténs syn på kommissionens nya initiativ vid mötet med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, under EESK:s plenarsession den 23 mars 2022.

Energieffektiva byggnader kommer att bidra till att bekämpa energifattigdom

Vid sin plenarsession i mars antog EESK ett yttrande om det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda. Kommittén välkomnar kommissionens nya förslag, där man tar hänsyn till de frågor som lyfts fram i tidigare EESK-yttranden.

Energiomställningen: förtroende och rättvisa förfaranden kommer att öka acceptansen i samhället

Rättvisa förfaranden och dialog med lokalsamhällena kommer att göra medborgarna medvetna om fördelarna med energiomställningen och motivera dem att delta i den, hävdar EESK i ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i mars.

Den nya TEN-T-förordningen är av avgörande betydelse för hållbarhet och smart mobilitet i Europa

Den föreslagna uppdateringen av förordningen om transeuropeiska transportnät är nödvändig och välkommen om EU verkligen ska kunna bidra till hållbarhet och smart mobilitet, även via järnväg. Detta var huvudbudskapet i yttrandet Översyn av TEN-T-förordningen och förordningen om godskorridorer för järnväg, som antogs vid plenarsessionen i mars.

EESK föreslår att en myndighet inrättas för att bättre samordna EU:s civilskyddsåtgärder och humanitära bistånd

I ett yttrande på eget initiativ nyligen föreslog EESK att man skulle inrätta en europeisk myndighet för att åtgärda bristerna i EU:s civilskyddsmekanism, som inte längre verkar klara av att hantera klimatrelaterade och andra katastrofer, såsom det pågående kriget i Ukraina. 

EESK lanserar civilsamhällesforum om handel och hållbar utveckling

Den 29 mars höll EESK det första europeiska civilsamhällesforumet om handel och hållbar utveckling, där det civila samhället, den akademiska världen, EU-institutioner och internationella institutioner deltog för att diskutera innovativa idéer och konkreta rekommendationer för framtiden för EU:s handelspolitik. 

Den nya ramen för frihandelsavtal måste inkludera det civila samhällets organisationer

I en nyligen framlagd rapport framhåller EESK att det civila samhällets organisationer bör involveras ordentligt i förhandlingarna om nya frihandelsavtal inom ramen för EU:s nya handelspolitik. 

#YEYS2022: Unga européer debatterar desinformation och framför sina synpunkter till vice ordförande Věra Jourová

Åtta konkreta förslag överlämnades av gymnasieelever från hela Europa till Věra Jourová, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet. Eleverna deltog i det virtuella ungdomsevenemanget Ditt Europa, din mening! (YEYS2022). EESK stod värd för evenemanget ”Sanningen om lögner. Ungdomar står upp mot desinformation” den 31 mars och den 1 april 2022. 
 

EESK firar Europadagen och visar sitt stöd för Ukraina

EESK firade Europadagen 2022 den 7 maj med fokus på såväl ungdomar som stödet till Ukraina.

Jämte andra EU-organ och EU-institutioner i Bryssel uppmärksammade EESK Europadagen med ett gemensamt fokus på ungdomar och Ukraina.

Nyheter från grupperna

Macrons andra mandatperiod som fransk president måste fokusera på social rörlighet uppåt

Av Arnold Puech d’Alissac, vice ordförande i Arbetsgivargruppen vid EESK

När Emmanuel Macron för första gången valdes till Frankrikes president 2017 blev han omedelbart en galjonsfigur för radikal centerpolitik. Mot bakgrund av den nuvarande situationen i geopolitiskt hänseende och på hemmaplan fokuserade hans kandidatur denna gång inte särskilt mycket på den radikala centerns strävanden, utan på att han gjort sig känd som en sann samhällsförbättrare och på hans vision för världspolitiken, samt på att han som ledare har blåst nytt liv i den franska politiken. De slutliga valresultaten visar dock på ett land som är påfallande mer kluvet och splittrat än 2017.

 

Arbetstagargruppen vid EESK kräver rättslig klarhet och socialt skydd för samtliga plattformsarbetstagare

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Vid plenarsessionen i mars antog EESK ett angeläget yttrande om kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Som komplement till förslaget anser EESK att det är mycket viktigt att betona presumtionen om att arbetsförhållandet utgör en anställning och att dessa bestämmelser stärks för att förhindra ytterligare kryphål som gör det möjligt att klassificera anställda som egenföretagare. Yttrandet fokuserar också på den roll som algoritmisk verksamhetsledning spelar och på plattformsarbetstagarnas kollektiva rättigheter.

Ny EESK-studie belyser konsekvenserna av covid-19 för de grundläggande rättigheterna och utrymmet för det civila samhället

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

En ny EESK-studie ”The implications of COVID-19 on fundamental rights and civic space”, beställd av EESK-gruppen Mångfald Europa, undersöker hur covid-19-pandemin har påverkat arbetet inom organisationerna i det civila samhället och vilken effekt åtgärder i de enskilda medlemsstaterna har haft på organisationernas möjligheter att utöva sina grundläggande rättigheter och friheter.

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling firar tjugoårsjubileum

För att uppmärksamma sitt tjugoårsjubileum kommer EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling, CCMI, att anordna ett evenemang den 8 juni i Charlemagne-byggnaden i Bryssel för att diskutera de utmaningar som den europeiska industrin står inför. 

Belarusiska hjältar firas vid EESK

EESK var nyligen värd för en fotoutställning som belyste situationen för politiska fångar i Belarus och farorna med landets auktoritära och repressiva regim.