Európske fórum pre migráciu

V januári 2015 EHSV v spolupráci s Európskou komisiou zorganizoval prvý ročník Európskeho fóra pre migráciu (EMF). Fórum vzniklo z Európskeho fóra pre integráciu, ktorého 11 ročníkov sa uskutočnilo medzi rokmi 2009 a 2014.

EMF predstavuje platformu pre dialóg medzi občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami o otázkach týkajúcich sa migrácie, azylu a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Aspoň raz ročne spojí zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, miestnych a regionálnych samospráv, členských štátov a inštitúcií EÚ.

Cieľom EMF je posilniť koordináciu a spoluprácu medzi kľúčovými subjektmi zapojenými do viacúrovňového európskeho riadenia migrácie. Chce poskytnúť viac informácií o najnovšom politickom vývoji, ale tiež zbierať informácie o tom, ako sa európske politické opatrenia vykonávajú na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni najbližšej občanom. Malo by zlepšiť chápanie hlavných problémov, s ktorými sa stretávajú organizácie občianskej spoločnosti a sociálni partneri v tejto oblasti a určiť spôsoby, ako ich lepšie podporiť v ich úsilí riešiť potreby migrantov.

Sekretariát EMF zabezpečujú pracovníci sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC).