Poradný výbor Európsky hospodársky priestor

Poradný výbor Európsky hospodársky priestor (PV EHP) je súčasťou dohody o EHP (článok 96) a bol zriadený v roku 1994, keď dohoda vstúpila do platnosti. Zastupuje zamestnávateľov, pracovníkov a iné subjekty občianskej spoločnosti z členských štátov EHP. Jeho členmi sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Švajčiarsko posiela pozorovateľov.

Výbor tvoria zástupcovia EHSV a poradného výboru EZVO. Poradný výbor EHP sa schádza raz ročne.

Na každom zasadnutí PV EHP prijíma uznesenia a správy týkajúce sa rôznych aspektov vnútorného trhu, ako aj významného vývoja v EHP. Uznesenia sa zasielajú Rade EHP na vedomie