Het raadgevend comité Europese Economische Ruimte

Het raadgevend comité van de Europese Economische Ruimte (RC-EER) maakt deel uit van de EER-overeenkomst (artikel 96) en werd opgericht toen de overeenkomst in 1994 in werking trad. Het vertegenwoordigt werkgevers, werknemers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld uit de EER-lidstaten. Tot de niet-EU-leden behoren IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Zwitserland stuurt waarnemers.

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van het EESC en van het Raadgevend Comité van de EVA. Het RC-EER komt eenmaal per jaar bijeen.

Op elk van die bijeenkomsten neemt het RC-EER resoluties en verslagen aan die betrekking hebben op de diverse aspecten van de interne markt en op belangrijke ontwikkelingen in de EER. De resoluties worden ter informatie aan de EER-Raad toegezonden