Komitet Konsultacyjny Europejskiego Obszaru Gospodarczego

This page is also available in

Komitet Konsultacyjny Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Komitet Konsultacyjny EOG) stanowi część Porozumienia EOG (art. 96) i został utworzony wraz z wejściem w życie tego porozumienia w 1994 r. Reprezentuje pracodawców, pracowników i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego państw członkowskich EOG. Państwa członkowskie nienależące do UE to Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Szwajcaria wysyła na jego posiedzenia obserwatorów.

Komitet składa się z przedstawicieli EKES-u i Komitetu Konsultacyjnego EFTA. Komitet sterujący ds. EOG spotyka się raz w roku.

Na każdym posiedzeniu Komitet Konsultacyjny EOG przyjmuje rezolucje i sprawozdania związane z różnymi aspektami rynku wewnętrznego i wydarzeniami ważnymi dla EOG. Rezolucje te są przesyłane Radzie EOG.