Rådgivande EES-kommittén

Rådgivande EES-kommittén är ett led i EES-avtalet (artikel 96) och inrättades när avtalet trädde i kraft 1994. Den representerar arbetsgivare, arbetstagare och andra aktörer i det civila samhället i EES-länderna. Island, Liechtenstein och Norge är medlemmar av EES men inte av EU. Schweiz sänder observatörer.

Kommittén består av företrädare för EESK och för Eftas rådgivande kommitté. Rådgivande EES-kommittén sammanträder en gång om året.

Vid varje sammanträde antar rådgivande EES-kommittén resolutioner och rapporter som rör olika aspekter av den inre marknaden och viktiga utvecklingstendenser i EES. Resolutionerna översänds till EES-rådet för kännedom.