Europos ekonominės erdvės konsultacinis komitetas

Europos ekonominės erdvės konsultacinis komitetas yra EEE susitarimo dalis (96 straipsnis) ir buvo sukurtas 1994 m. įsigaliojus susitarimui. Jis atstovauja EEE valstybių narių darbdaviams, darbuotojams ir kitiems pilietinės visuomenės veikėjams. Jos nariais taip pat yra ES nepriklausančios Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Šveicarija siunčia stebėtojus.

Komitetą sudaro EESRK ir ELPA konsultacinio komiteto atstovai. EEE konsultacinis komitetas posėdžiauja vieną kartą per metus.

Kiekviename posėdyje EEE konsultacinis komitetas priima rezoliucijas ir pranešimus, susijusius su įvairiais vidaus rinkos aspektais, taip pat su svarbiais EEE pokyčiais. Rezoliucijos siunčiamos susipažinti EEE Tarybai.