Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Gruzínsko

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom bola podpísaná 27. júna 2014 a platnosť nadobudla 1. júla 2016.

V inštitucionálnych, všeobecných a záverečných ustanoveniach dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (článok 412) sa ustanovuje zriadenie platformy občianskej spoločnosti, ktorej úlohou je podporovať pravidelné stretnutia zástupcov občianskej spoločnosti oboch strán s cieľom „informovať týchto zástupcov o vykonávaní tejto dohody a zhromaždiť ich návrhy v tejto súvislosti“. Platforma takto dopĺňa politické orgány, ktoré existujú v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom. Organizáciám občianskej spoločnosti z oboch strán umožňuje monitorovať implementačný proces prostredníctvom predkladania odporúčaní príslušným orgánom.

Zloženie platformy sa stanovuje v článku 412: „Platforma bude, pokiaľ ide o EÚ, pozostávať zo zástupcov občianskej spoločnosti vrátane členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a pokiaľ ide o Gruzínsko, zo zástupcov občianskej spoločnosti vrátane zástupcov národnej platformy Fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva“.

Platforma občianskej spoločnosti EÚ – Gruzínsko vznikla 16. júna 2016 a tvoria ju členovia za každú stranu. EÚ v nej zastupujú členovia EHSV a členovia pochádzajúci zo sietí európskej občianskej spoločnosti (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe a fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva).

Platforma predkladá odporúčania Rade pre pridruženie (ministri). Výbor pre pridruženie (vyšší štátni úradníci) a Parlamentný výbor pre pridruženie majú okrem toho povinnosť udržiavať pravidelné kontakty s jej zástupcami, aby sa oboznámili s jej názormi na plnenie cieľov dohody o pridružení (článok 413).