ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības forums

ES un Gruzijas asociācijas nolīgums tika parakstīts 2014. gada 27. jūnijā un stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Minētā nolīguma institucionālie, vispārīgie un nobeiguma noteikumi (412. pants) paredz izveidot pilsoniskās sabiedrības forumu, kura uzdevums ir veicināt regulāras abu pušu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmes, “lai informētu viņus un apkopotu viņu pienesumu šā nolīguma īstenošanai”. Tādējādi forums papildina politiskās struktūras, kas izveidotas ar ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu. Tas dod iespēju abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām uzraudzīt nolīguma īstenošanu, proti, iesniedzot ieteikumus attiecīgām iestādēm.

Foruma dalībnieku sastāvs ir noteikts 412. pantā: “(..) to veido pārstāvji no ES pilsoniskās sabiedrības, tostarp no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, kā arī Gruzijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, tostarp no Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma valsts platformas”.

ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības forumu izveidoja 2016. gada 16. jūnijā, un tajā ir locekļi no abām Pusēm. No ES tajā darbojas EESK locekļi un locekļi no Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkliem (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe un Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forums).

Forums var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei (ministru līmenī); arī Asociācijas komitejai (vecāko civildienesta ierēdņu līmenī) un Parlamentārajai asociācijas komitejai ir jāuztur regulāri kontakti ar foruma pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli par asociācijas nolīguma mērķu sasniegšanu (413. pants).