Plattformen för det civila samhället EU–Georgien

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien undertecknades den 27 juni 2014 och trädde helt i kraft den 1 juli 2016.

Enligt de institutionella, allmänna och slutliga bestämmelserna i EU:s associeringsavtal med Georgien (artikel 412) ska en plattform för det civila samhället inrättas, med uppgift att främja regelbundna möten mellan företrädare för de båda parternas civila samhällen, "i syfte att hålla dem informerade om och inhämta synpunkter för genomförandet av detta avtal". Plattformen kompletterar på så sätt de politiska organ som finns inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Georgien. Den gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att övervaka genomförandet av avtalet genom att framföra rekommendationer till behöriga myndigheter.

I artikel 412 fastställs att plattformen ska "bestå av företrädare för det civila samhället i EU, däribland ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och företrädare för det civila samhället i Georgien, däribland företrädare för den nationella plattformen i forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet".

Plattformen för det civila samhället EU–Georgien inrättades den 16 juni 2016 och har medlemmar från båda sidor. På EU-sidan består den av EESK-ledamöter och medlemmar av nätverk i det europeiska civila samhället (Eurochambres, Businesseurope, EFS, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe och forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet).

Plattformen får framföra rekommendationer till associeringsrådet (på ministernivå). Dessutom har associeringskommittén (på högre tjänstemannanivå) och den parlamentariska associeringskommittén en skyldighet att anordna regelbundna kontakter med plattformens företrädare för att inhämta deras synpunkter på uppfyllelsen av associeringsavtalets mål (artikel 413).