ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvorm

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingule kirjutati alla 27. juunil 2014 ja see jõustus täielikult 1. juulil 2016.

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu institutsiooniliste, üldiste ja lõppsätetega (artikkel 412) nähakse ette sellise kodanikuühiskonna platvormi loomine, mille ülesanne on edendada mõlema poole kodanikuühiskonna esindajate korrapäraseid koosolekuid, „et hoida neid teavitatuna käesoleva lepingu rakendamisest ja et nad annaksid sellesse oma panuse“. Seega täiendab platvorm ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu raames olemas olevaid poliitilisi organeid. See võimaldab kummagi poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida lepingu rakendamist, esitades oma soovitusi asjaomastele asutustele.

Platvormi liikmeskond on sätestatud artiklis 412, mille järgi koosneb see “ELi poolelt kodanikuühiskonna esindajatest, sealhulgas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest, ja Gruusia poolelt kodanikuühiskonna esindajatest, sealhulgas idapartnerluse kodanikuühenduste foorumi riikliku platvormi esindajatest“.

ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvorm asutati 16. juunil 2016 ja sellel on liikmeid kummaltki poolelt. ELi poolel hõlmab see Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeid ning Euroopa kodanikuühiskonna võrgustike liikmeid (Eurochambres, BusinessEurope, Euroopa Ametiühingute Keskliit, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe ning idapartnerluse kodanikeühenduste foorum).

Platvorm võib anda soovitusi assotsiatsiooninõukogule (ministrite tasand); lisaks sellele on assotsiatsioonikomitee (kõrgemate ametnike tasand) ja parlamentaarne assotsiatsioonikomitee kohustatud pidama korrapäraselt sidet selle esindajatega, et saada teada nende arvamustest assotsieerimislepingu eesmärkide saavutamise kohta (artikkel 413).