Platforma civilne družbe EU-Gruzija

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo je bil podpisan 27. junija 2014 in je začel v celoti veljati 1. julija 2016.

Institucionalne, splošne in končne določbe pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo (člen 412) predvidevajo ustanovitev platforme civilne družbe, katere naloga je spodbujanje rednih srečanj predstavnikov civilnih družb obeh pogodbenic, „da [bi] jih [obveščali] o izvajanju tega sporazuma in [zbirali] njihove predloge za njegovo izvajanje“. Na ta način platforma dopolnjuje politične organe, ki trenutno delujejo v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo. Organizacijam civilne družbe obeh strani omogoča spremljanje izvajanja sporazuma s pripravo priporočil za ustrezne organe.

Članstvo platforme je določeno v členu 412: „[s]estavljajo jo predstavniki civilne družbe na strani EU, vključno s člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, ter predstavniki civilne družbe na strani Gruzije, vključno s predstavniki nacionalne platforme pri forumu za civilno družbo v okviru vzhodnega partnerstva.“

Platforma civilne družbe EU-Gruzija je bila ustanovljena 16. junija 2016 in sestavljajo jo člani z obeh  strani. Na strani EU je sestavljena iz članov EESO in članov evropskih mrež civilne družbe (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe in forum za civilno družbo v okviru vzhodnega partnerstva).

Platforma civilne družbe lahko daje priporočila Pridružitvenemu svetu (na ministrski ravni). Pridružitveni odbor (na ravni višjih državnih uradnikov) in Pridružitveni parlamentarni odbor morata organizirati redne stike s predstavniki platforme civilne družbe, da prejmeta njena stališča glede uresničevanja ciljev pridružitvenega sporazuma (člen 413).