Η πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Γεωργίας

Η Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016.

Οι θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις της Συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (άρθρο 412) προβλέπουν τη δημιουργία πλατφόρμας της κοινωνίας πολιτών η οποία θα έχει ως καθήκον την προώθηση τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων από τις κοινωνίες πολιτών και των δύο μερών «με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή τους και τη συγκέντρωση των απόψεών τους όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας». Συνεπώς, η πλατφόρμα συμπληρώνει τα πολιτικά όργανα που υφίστανται στο πλαίσιο της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας. Επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών των δύο μερών να παρακολουθούν την εφαρμογή της Συμφωνίας υποβάλλοντας συστάσεις στις αρμόδιες αρχές.

Η σύνθεση της πλατφόρμας ορίζεται στο άρθρο 412: «αποτελείται από αντιπροσώπους της κοινωνίας πολιτών από την πλευρά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μελών της ΕΟΚΕ, και από αντιπροσώπους της κοινωνίας πολιτών από την πλευρά της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων της εθνικής πλατφόρμας του φόρουμ της κοινωνίας πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης».

Η πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών «ΕΕ-Γεωργία» συστάθηκε στις 16 Ιουνίου 2016 και έχει μέλη από κάθε πλευρά. Από την πλευρά της ΕΕ, συγκροτείται από μέλη της ΕΟΚΕ και μέλη από ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας πολιτών (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe και Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης).

Η πλατφόρμα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς το Συμβούλιο Σύνδεσης (υπουργικό επίπεδο). Επιπλέον, η Επιτροπή Σύνδεσης (επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων) και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης υποχρεούνται να οργανώνουν τακτικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της ώστε να λαμβάνουν γνώση των απόψεών τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας σύνδεσης (άρθρο 413).