Domáca poradná skupina EÚ – Stredná Amerika

Obchodné vzťahy medzi EÚ a regiónom Strednej Ameriky upravuje dohoda o pridružení podpísaná v júni 2012. Táto dohoda sa vzťahuje okrem iného na obchod, politický dialóg a spoluprácu. Dohoda sa týka týchto stredoamerických krajín: Panamy, Guatemaly, Kostariky, Salvádoru, Hondurasu a Nikaraguy.

Obchodný pilier dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vstúpil do platnosti v roku 2013 a okrem iného zahŕňa kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, pretože záväzky zmluvných strán týkajúce sa záležitostí práce a životného prostredia sú dôležité pre ich obchodné vzťahy a celkový cieľ podporovania trvalo udržateľného rozvoja. Tieto záväzky zahŕňajú okrem iného vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, mnohostranných environmentálnych dohôd, ako je Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

EÚ a krajiny Strednej Ameriky sa okrem toho zaviazali zaručiť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch vysokú úroveň ochrany práce a životného prostredia, usilovať sa zlepšiť zákony a politiky v uvedených oblastiach a neznížiť úroveň tejto ochrany, aby prilákali obchod alebo investície. Prejavili aj vôľu spolupracovať v oblastiach týkajúcich sa obchodu, práce, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Ide okrem iného o uľahčenie obchodu a investícií do environmentálnych technológií a služieb, podporovanie energie z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinných výrobkov a podporovanie sociálnej zodpovednosti podnikov a obchodu výrobkami s spĺňajúcimi kritériá etického alebo spravodlivého obchodu. Spolupráca môže zahŕňať aj obchodné aspekty udržateľného hospodárenia s lesnými zdrojmi, podporovanie udržateľného rybolovu a iné relevantné oblasti.

Strany sa taktiež zaviazali, že vplyv dohody budú monitorovať.

Domáca poradná skupina EÚ

V kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou sa stanovuje, že zmluvné strany ustanovia nové poradné skupiny pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj (životné prostredie a práca) alebo budú uskutočňovať konzultácie s existujúcimi poradnými skupinami v tejto oblasti. Úlohou týchto skupín bude vyjadrovať sa k obchodným aspektom trvalo udržateľného rozvoja a predkladať k nim odporúčania a poskytovať zmluvným stranám poradenstvo o tom, ako lepšie dosahovať ciele tejto kapitoly. Poradná skupina pozostáva z nezávislých organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ako sú okrem iného organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, podnikateľské združenia, mimovládne organizácie a miestne verejné orgány.

Spoločné stretnutia

V dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou sa stanovuje, že zmluvné strany usporadúvajú a uľahčujú biregionálne Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou s vyváženým zastúpením hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných strán. Jeho účelom je poskytovať rámec pre otvorený dialóg o aspektoch súvisiacich s obchodom a trvalo udržateľným rozvojom vo vzťahoch medzi zmluvnými stranami, ako aj pre diskusie o tom, ako môže spolupráca prispieť k dosahovaniu cieľov tejto kapitoly. Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou sa bude schádzať raz ročne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou každého zasadnutia medziregionálnej Rady pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj bude aj časť venovaná zástupcom občianskej spoločnosti, na ktorej sa prediskutuje vykonávanie tejto kapitoly.

Poradná skupina EÚ a poradná skupina Stredná Amerika sa okrem toho dohodli na usporadúvaní výročných spoločných stretnutí organizovaných popri zasadnutiach Fóra na dialóg s občianskou spoločnosťou. Takéto spoločné stretnutia poskytujú primeraný rámec pre štruktúrované a dôkladné diskusie o širokej škále aspektov týkajúcich sa vykonávania kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji. Umožňujú aj výmenu informácií a osvedčených postupov v súvisiacich oblastiach a prípravu spoločných odporúčaní, ktoré sa majú predložiť zmluvným stranám a fóru pre dialóg s občianskou spoločnosťou.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility