Domácí poradní skupina EU-Střední Amerika

This page is also available in

Obchodní vztahy mezi EU a regionem Střední Ameriky jsou určovány dohodou o přidružení uzavřenou v červnu 2012. Dohoda se mimo jiné týká obchodu, politického dialogu a spolupráce. Mezi země Střední Ameriky patří Panama, Guatemala, Kostarika, Salvador, Honduras a Nikaragua.

Obchodní pilíř dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou vstoupil v platnost v roce 2013 a zahrnuje mimo jiné hlavu o obchodu a udržitelném rozvoji, závazky smluvních stran k pracovním a environmentálním záležitostem důležitým pro jejich obchodní vztahy a hlavní cíl podpory udržitelného rozvoje. Mezi závazky patří mimo jiné provádění základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), vícestranných environmentálních dohod, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Země EU a Střední Ameriky navíc přijaly závazky k zajištění vysoké úrovně ochrany práce a životního prostředí ve svém vnitrostátním právu, k vyvíjení úsilí o zkvalitnění právních předpisů a politik v těchto oblastech a k tomu, že tyto úrovně nebudou snižovány za účelem přilákání obchodních příležitostí a investic. Rovněž vyjádřily vůli spolupracovat v oblastech souvisejících s obchodem, prací, životním prostředím a udržitelným rozvojem. Patří sem i usnadnění investic do environmentálních technologií a služeb a obchodu s nimi, podpora produktů obnovitelné energie a energeticky účinných výrobků a prosazování sociální odpovědnosti podniků, jakož i obchodu s výrobky, na něž se vztahují etické systémy či systémy „fair trade“. Spolupráce může zahrnovat i obchodní aspekty udržitelného řízení lesních zdrojů, podpory udržitelného rybolovu a dalších relevantních oblastí.

Smluvní strany se rovněž zavázaly ke sledování dopadu dohody.

Domácí poradní skupina EU

Hlava o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou předpokládá, že každá smluvní strana zřídí novou poradní skupinu pro obchod a udržitelný rozvoj (životní prostředí a práce) nebo bude vést konzultace se stávající poradní skupinou, jejímž cílem bude vyjadřovat názory a vydávat doporučení k obchodním aspektům udržitelného rozvoje a poskytovat smluvním stranám poradenství, jak lépe dosáhnout cílů stanovených v příslušné hlavě. Poradní skupina se skládá z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, které vyváženým způsobem zastupují zúčastněné strany z hospodářské, sociální a environmentální sféry, mimo jiné z organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelských sdružení, nevládních organizací a místních orgánů.

Společné schůze

Dohoda o přidružení mezi EU a Střední Amerikou stanoví, že smluvní strany organizují a usnadňují biregionální fórum pro dialog občanské společnosti, na němž jsou vyváženým způsobem zastoupeny zúčastněné strany z hospodářské, sociální a environmentální sféry. Jeho účelem je poskytnout rámec pro otevřený dialog o aspektech obchodu a udržitelného rozvoje ve vzájemných vztazích smluvních stran, jakož i pro diskuse o tom, jak lze spoluprací přispět k naplňování cílů stanovených v příslušné hlavě. Fórum pro dialog občanské společnosti bude zasedat jednou za rok, nedohodnou-li se strany jinak. Každá schůze mezivládní rady pro obchod a udržitelný rozvoj bude zahrnovat i setkání se zástupci občanské společnosti věnované provádění této hlavy.

Poradní skupiny EU a Střední Ameriky se navíc dohodly, že budou každý rok pořádat společné schůze navazující na schůze fóra pro dialog občanské společnosti. Tyto společné schůze představují vhodný rámec pro strukturované, podrobné diskuse o celé škále aspektů týkajících se provádění hlavy o obchodu a udržitelném rozvoji. Rovněž představují příležitost k výměně informací a osvědčených postupů v souvisejících oblastech a k vypracování společných doporučení, která mají být předložena smluvním stranám a fóru pro dialog občanské společnosti.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement

Decent work and compliance with ILO standards

Business opportunities and challenges

Corporate social responsibility