Вътрешна консултативна група „ЕС – Централна Америка“

This page is also available in

Търговските отношения между ЕС и региона на Централна Америка са уредени в Споразумение за асоцииране, подписано през юни 2012 г. Това споразумение обхваща, наред с другото, търговията, политическия диалог и сътрудничеството. Участващите държави от Централна Америка са Панама, Гватемала, Коста Рика, Ел Салвадор, Хондурас и Никарагуа.

Стълбът, свързан с търговията, от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка влезе в сила през 2013 г. и включва дял „Търговия и устойчиво развитие“, ангажиментите на страните по въпроси, свързани с трудовата заетост и околната среда, които са от значение за техните търговски отношения, и общата цел за подпомагане на устойчивото развитие. Тези ангажименти включват, наред с другото, прилагане на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и многостранните споразумения в областта на околната среда, като например Конвенцията за биологичното разнообразие, Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Освен това ЕС и държавите от Централна Америка поеха ангажименти за осигуряване на високо равнище на закрила на труда и опазване на околната среда в своето вътрешно законодателство, за полагане на усилия за подобряване на законодателството и политиките в тези области и за недопускане на занижаване на тези равнища с цел насърчаване на търговията или инвестициите. Те също така изразиха желание да си сътрудничат в области, свързани с търговията и, съответно, трудовата заетост, околната среда и устойчивото развитие. Това включва улесняване на търговията и инвестициите в екологични технологии и услуги, насърчаване на енергията от възобновяеми източници и енергийноефективните продукти и насърчаване на корпоративната социална отговорност (КСО) и търговията с продукти в рамките на схеми за етична или справедлива търговия. Сътрудничеството може да включва и свързани с търговията аспекти на устойчивото управление на горските ресурси, насърчаване на устойчивия риболов и други области от значение.

Страните поеха и ангажимент да упражняват наблюдение върху въздействието на Споразумението.

Вътрешна консултативна група на ЕС

Дял „Търговия и устойчиво развитие“ от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка предвижда, че всяка от страните създава нова консултативна група или провежда консултации със съществуваща консултативна група по въпросите на търговията и устойчивото развитие (околната среда и трудовата заетост), чиято функция е да представя становища или да отправя препоръки относно свързани с търговията аспекти на устойчивото развитие, както и да предоставя съвети на страните как да бъдат постигнати по-успешно целите на този дял. В състава на консултативната група влизат независими представителни организации на гражданското общество при балансирано представителство на заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор, включително, наред с останалите, организации на работодателите и на работниците, стопански сдружения, неправителствени организации и местни власти.

Съвместни заседания

Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка предвижда страните да организират и улесняват двурегионален Форум за диалог с гражданското общество при балансирано представителство на заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор. Неговата цел е да осигури рамка за открит диалог по аспектите на търговията и устойчивото развитие на отношенията между страните, както и за дискусии относно начина, по който сътрудничеството може да допринесе за постигането на целите на този дял. Форумът за диалог с гражданското общество провежда заседанията си веднъж годишно освен ако страните не са уговорили друго. Всяко заседание на междуправителствения Съвет по търговията и устойчивото развитие ще включва сесия с представители на гражданското общество с цел обсъждане на изпълнението на този дял.

Освен това консултативните групи на ЕС и Централна Америка се договориха да провеждат ежегодни съвместни заседания, организирани успоредно със заседанията на Форума за диалог с гражданското общество. Тези съвместни заседания осигуряват подходяща рамка за структурирани и задълбочени дискусии по широк кръг от аспекти, свързани с изпълнението на дял „Търговия и устойчиво развитие“. Те също така дават възможност за обмен на информация и най-добри практики в свързаните области и за изготвяне на съвместни препоръки, които да бъдат представени на страните и на Форума за диалог с гражданското общество.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement

EU-Central America EU DAG composition

Decent work and compliance with ILO standards

Business opportunities and challenges

Corporate social responsibility