Grupul consultativ intern UE-America Centrală

Relațiile comerciale dintre UE și regiunea Americii Centrale sunt stabilite printr-un acord de asociere semnat în iunie 2012. Acest acord vizează, printre altele, comerțul, dialogul politic și cooperarea. Țările din America Centrală implicate sunt Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras și Nicaragua.

Pilonul privind comerțul al Acordului de asociere UE-America Centrală a intrat în vigoare în 2013 și include un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă, angajamentele părților cu privire la chestiuni legate de muncă și de mediu fiind importante pentru relațiile comerciale ale acestora și pentru obiectivul general de sprijinire a dezvoltării durabile. Aceste angajamente includ, printre altele, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și a acordurilor multilaterale în domeniul mediului, precum Convenția privind diversitatea biologică, Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES).

În plus, UE și țările din America Latină și-au asumat angajamentul de a asigura un nivel înalt de protecție în domeniul muncii și al mediului în cadrul legislațiilor lor naționale, de a depune eforturi în vederea îmbunătățirii legislației și a politicilor în aceste domenii și de a nu scădea nivelurile de protecție, pentru a atrage activități comerciale sau investiții. De asemenea, părțile și-au exprimat dorința de a coopera în domenii legate de comerț și, respectiv, de muncă, de mediu și de dezvoltare durabilă. Aceasta presupune facilitarea comerțului și a investițiilor în tehnologiile și serviciile din domeniul mediului, promovarea energiei din surse regenerabile și a produselor eficiente din punct de vedere energetic, precum și susținerea responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) și a comerțului cu produse care fac obiectul sistemelor de comerț etic sau echitabil. Cooperarea poate viza și aspecte legate de comerț ale gestionării durabile a resurselor forestiere, promovarea pescuitului durabil și alte domenii relevante.

De asemenea, părțile s-au angajat să monitorizeze impactul acordului.

Grupul consultativ intern al UE

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă din Acordul de asociere UE-America Centrală prevede că fiecare parte înființează sau consultă un grup consultativ existent în materie de comerț și dezvoltare durabilă (pentru domeniile mediului și muncii), având sarcina de a exprima puncte de vedere și de a face recomandări cu privire la aspecte legate de comerț în cadrul dezvoltării durabile, precum și de a acorda consiliere părților cu privire la modul în care pot fi realizate mai bine obiectivele acestui capitol. Grupul consultativ va cuprinde organizații independente reprezentative ale societății civile, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniile economic, social și al mediului, inclusiv, printre altele, organizații ale angajatorilor și ale lucrătorilor, asociații de întreprinderi, organizații neguvernamentale și autorități locale.

Reuniuni comune

Acordul de asociere UE-America Centrală prevede că părțile organizează și facilitează un forum biregional de dialog cu societatea civilă, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniile economic, social și al mediului. Scopul său este de a oferi un cadru pentru un dialog deschis privind aspectele legate de comerț și de dezvoltarea durabilă în relațiile dintre părți, precum și pentru discuții cu privire la modul în care cooperarea poate contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în capitolul respectiv. Forumul de dialog cu societatea civilă se întrunește o dată pe an, cu excepția cazului în care părțile decid altfel. Fiecare reuniune a Comitetului interguvernamental pentru comerț și dezvoltare durabilă va include o sesiune cu reprezentanți ai societății civile, pentru a discuta pe tema punerii în aplicare a capitolului.

În plus, grupurile consultative din UE și din America Centrală au convenit să desfășoare reuniuni comune anuale, organizate în paralel cu reuniunile Forumului de dialog cu societatea civilă. Astfel de reuniuni comune oferă un cadru adecvat pentru discuții structurate și detaliate cu privire la o gamă extinsă de aspecte legate de punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Acestea permit, de asemenea, schimbul de informații și de bune practici în domenii conexe, precum și elaborarea de recomandări comune care vor fi prezentate părților și Forumului de dialog cu societatea civilă.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility