Keski-Amerikkaa käsittelevä EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä

EU:n ja Keski-Amerikan alueen väliset kauppasuhteet perustuvat kesäkuussa 2012 allekirjoitettuun assosiaatiosopimukseen. Tämä sopimus kattaa muun muassa kaupankäynnin, poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön. Mukana olevat Keski-Amerikan maat ovat Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras ja Nicaragua.

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppaa koskeva osio tuli voimaan vuonna 2013. Siihen sisältyvät kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä osasto, kauppasuhteiden kannalta merkittäviä työ- ja ympäristöasioita koskevat osapuolten sitoumukset ja yleinen tavoite kestävän kehityksen tukemisesta. Näitä sitoumuksia ovat muun muassa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusyleissopimukset ja monenväliset ympäristösopimukset, kuten biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus ja villieläimistön ja ‑kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus).

Lisäksi EU ja Keski-Amerikan maat ovat sitoutuneet varmistamaan korkean työ- ja ympäristönsuojelun tason sisäisessä lainsäädännössään, pyrkimään näihin aloihin liittyvän lainsäädännön ja politiikan parantamiseen ja säilyttämään niiden tason kaupankäynnin tai investointien houkuttelemiseksi. EU ja Keski-Amerikan maat ovat myös ilmaisseet haluavansa tehdä yhteistyötä kaupankäyntiin, työllisyyteen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvillä aloilla. Tähän sisältyvät ympäristöteknologioihin ja ‑palveluihin liittyvän kaupankäynnin ja investointien edistäminen, uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkaiden tuotteiden lisääminen sekä yritysten yhteiskunnallisen vastuun ja eettisen ja reilun kaupan järjestelmiin kuuluvien tuotteiden edistäminen. Yhteistyöhön voi sisältyä myös kaupankäyntiin liittyviä näkökohtia kestäväpohjaisen metsänhoidon alalla, kestäväpohjaisen kalastuksen edistäminen ja muita asianomaisia aloja.

Osapuolet ovat lisäksi sitoutuneet seuraamaan sopimuksen vaikutuksia.

EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa osastossa määrätään, että kunkin osapuolen on perustettava uusi kaupan ja kestävän kehityksen (ympäristö ja työllisyys) neuvoa-antava ryhmä tai kuultava jo olemassa olevaa neuvoa-antavaa ryhmää. Näiden ryhmien tehtävänä on esittää kantojaan ja antaa suosituksia kauppaan liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista ja neuvoa osapuolia siinä, miten osaston tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin. Sisäinen neuvoa-antava ryhmä koostuu riippumattomista ja edustavista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät sidosryhmät, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, liike-elämän järjestöt, valtiosta riippumattomat organisaatiot ja paikallisviranomaiset, ovat tasapuolisesti edustettuina.

Yhteiskokoukset

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksessa määrätään, että osapuolten on järjestettävä näiden kahden alueen välinen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät sidosryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina, ja edistettävä sen toimintaa. Foorumin tarkoituksena on tarjota puitteet avoimelle vuoropuhelulle kauppaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä näkökohdista osapuolten välisissä suhteissa sekä keskusteluille siitä, miten yhteistyö voi auttaa saavuttamaan osaston tavoitteet. Kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi kokoontuu kerran vuodessa, jolleivät osapuolet muuta sovi. Kuhunkin kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän hallitustenvälisen komitean kokoukseen sisältyy istunto kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa osaston täytäntöönpanoon liittyvää keskustelua varten.

Lisäksi EU:n ja Keski-Amerikan neuvoa-antavat ryhmät ovat sopineet järjestävänsä vuosittain yhteiskokouksia, jotka järjestetään kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumin kokousten yhteydessä. Tällaiset yhteiskokoukset tarjoavat asianmukaiset puitteet suunnitelmallisille ja syvällisille keskusteluille monista eri aiheista, jotka liittyvät kaupan ja kestävän kehityksen osaston täytäntöönpanoon. Ne mahdollistavat myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon asianomaisilla aloilla sekä osapuolille sekä kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumille esiteltävien yhteisten suositusten valmistelun.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility