De interne adviesgroep EU-Midden-Amerika

This page is also available in

De handelsbetrekkingen tussen de EU en de Midden-Amerikaanse regio worden geregeld door een in juni 2012 gesloten associatieovereenkomst. Deze overeenkomst heeft onder meer betrekking op handel, politieke dialoog en samenwerking. De betrokken Midden-Amerikaanse landen zijn Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras en Nicaragua.

Het handelsgedeelte van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika is in 2013 in werking getreden en omvat de titel "Handel en duurzame ontwikkeling", de verbintenissen van de partijen inzake kwesties op het gebied van arbeid en milieu die van belang zijn voor hun handelsbetrekkingen en de algemene doelstelling om duurzame ontwikkeling te steunen. Deze verbintenissen behelzen onder meer de uitvoering van de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), multilaterale milieuovereenkomsten zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).

De EU en de Midden-Amerikaanse landen zijn bovendien verbintenissen aangegaan om een hoog beschermingsniveau voor milieu en werknemers te waarborgen in hun nationale wetgeving, om te streven naar verbetering van de wetgeving en het beleid op deze gebieden, en om dit niveau niet te verlagen om handel en investeringen aan te trekken. Zij hebben zich ook bereid verklaard samen te werken op terreinen die verband houden met handel, en, respectievelijk, arbeid, het milieu en duurzame ontwikkeling. Dit omvat de vergemakkelijking van handel en investeringen in milieutechnologieën en -diensten, de bevordering van hernieuwbare energie en energie-efficiënte producten en de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en van de handel in producten die zijn onderworpen aan programma's voor eerlijke en ethische handel. De samenwerking kan ook handelsgerelateerde aspecten van duurzaam bosbeheer, de bevordering van duurzame visserij en andere relevante gebieden omvatten.

De partijen hebben zich er tevens toe verbonden toezicht te houden op de gevolgen van de overeenkomst.

Interne adviesgroep van de EU

Onder de titel "Handel en duurzame ontwikkeling" van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika is bepaald dat elke partij een nieuwe adviesgroep inzake handel en duurzame ontwikkeling (het milieu en arbeid) opricht of een bestaande adviesgroep raadpleegt, om standpunten te formuleren en aanbevelingen te doen inzake handelsgerelateerde aspecten van duurzame ontwikkeling en om de partijen te adviseren over hoe de doelstellingen van de titel beter kunnen worden verwezenlijkt. De adviesgroep bestaat uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied, met inbegrip van werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en lokale overheden.

Gezamenlijke vergaderingen

In de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika is bepaald dat de partijen een biregionaal forum voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld organiseren en bevorderen, met een evenwichtige vertegenwoordiging van de belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied. Het doel van dit forum is het scheppen van een kader voor een open dialoog over aspecten met betrekking tot de handel en duurzame ontwikkeling in de betrekkingen tussen de partijen, alsmede voor discussies over hoe de samenwerking kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze titel. Het forum voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld komt eenmaal per jaar bijeen, tenzij de partijen anders overeenkomen. Elke bijeenkomst van de intergouvernementele Raad inzake handel en duurzame ontwikkeling omvat een vergadering met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld om de tenuitvoerlegging van de titel te bespreken.

De EU en de Midden-Amerikaanse adviesgroepen zijn daarnaast overeengekomen om jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen te houden, die aansluitend aan de vergaderingen van het forum voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld worden georganiseerd. Dergelijke gezamenlijke vergaderingen bieden een passend kader voor gestructureerde, diepgaande discussies over een breed scala aan aspecten die verband houden met de tenuitvoerlegging van de titel "Handel en duurzame ontwikkeling". Ook maken zij het mogelijk om informatie en beste praktijken op aanverwante gebieden uit te wisselen en om gezamenlijke aanbevelingen voor te bereiden die moeten worden gepresenteerd aan de partijen en aan het forum voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement

Decent work and compliance with ILO standards

Business opportunities and challenges

Corporate social responsibility