ES un Centrālamerikas vietējā konsultantu grupa

Tirdzniecības attiecības starp ES un Centrālamerikas reģionu ir noteiktas 2012. gada jūnijā parakstītajā asociācijas nolīgumā. Šis nolīgums aptver, piemēram, tirdzniecību, politisko dialogu un sadarbību. Iesaistītās Centrālamerikas valstis ir Panama, Gvatemala, Kostarika, Salvadora, Hondurasa un Nikaragva.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlārs stājās spēkā 2013. gadā, un tajā ir ietverta Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa, Pušu saistības darba attiecību un vides jautājumos, kas ir svarīgi to tirdzniecības attiecībās, kā arī vispārējais mērķis atbalstīt ilgtspējīgu attīstību. Šajās saistībās paredzēts arī īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pamatkonvencijas, daudzpusējos vides nolīgumus, piemēram, Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES).

Turklāt ES un Centrālamerikas valstis ir apņēmušās ar saviem iekšējiem tiesību aktiem nodrošināt augstu darba un vides aizsardzības līmeni, censties šajās jomās uzlabot tiesību aktus un politiku un nepazemināt šo līmeni, lai veicinātu tirdzniecību vai ieguldījumus. Tās ir arī paudušas gribu sadarboties jomās, kas saistītas ar tirdzniecību un attiecīgi — darbu, vidi un ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē arī atvieglot vides tehnoloģiju un pakalpojumu tirdzniecību un ieguldījumus tajos, popularizēt atjaunojamos energoresursus un energoefektīvus ražojumus, veicināt korporatīvo sociālo atbildību un to ražojumu tirdzniecību, kuri piedalās ētiskas vai godīgas tirdzniecības shēmās. Sadarbība var aptvert arī ar tirdzniecību saistītus aspektus mežu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas, ilgtspējīgas zvejas un citās attiecīgās jomās.

Puses arī ir apņēmušās uzraudzīt nolīguma ietekmi.

Vietējā konsultantu grupa attiecībām ar Centrālameriku

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīguma Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā paredzēts, ka katra Puse izveido jaunu vai apspriežas ar jau izveidotu konsultantu grupu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumos (vide un darbs). Šādu grupu uzdevums ir izteikt viedokļus un sniegt ieteikumus par ilgtspējīgas attīstības aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību, un konsultēt Puses par to, kā labāk sasniegt sadaļā izvirzītos mērķus. Konsultantu grupā darbojas neatkarīgas, pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, un tajā ir līdzsvaroti pārstāvētas ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresētās personas, tostarp darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, uzņēmumu asociācijas, nevalstiskās organizācijas un vietējās pašvaldības.

Kopējas sanāksmes

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā noteikts, ka Puses organizē un veicina abu reģionu pilsoniskās sabiedrības dialoga forumu, kurā ir līdzvērtīgi pārstāvētas ieinteresētās personas no ekonomikas, sociālās un vides jomas. Tā mērķis ir nodrošināt pamatu atklātam dialogam par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības aspektiem Pušu attiecībās, kā arī diskusijām par to, kā sadarbība var palīdzēt sasniegt sadaļā izvirzītos mērķus. Pilsoniskās sabiedrības dialoga forums notiek vienu reizi gadā, ja vien Puses nevienojas citādi. Katrā starpvaldību Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības padomes sanāksmē notiek sesija ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalību, lai apspriestu sadaļas īstenošanu.

Turklāt ES un Centrālamerikas konsultantu grupas ir vienojušās rīkot ikgadējas kopīgas sanāksmes uzreiz pirms vai pēc pilsoniskās sabiedrības dialoga foruma. Šādas kopīgās sanāksmes nodrošina atbilstošu satvaru strukturētām, padziļinātām debatēm par virkni dažādu aspektu, kas saistīti ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas īstenošanu. Tās ļauj arī apmainīties ar informāciju un paraugpraksi saistītās jomās un sagatavot kopīgus ieteikumus iesniegšanai nolīguma Pusēm un pilsoniskās sabiedrības dialoga forumam.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility