Notranja svetovalna skupina EU za Srednjo Ameriko

Trgovinski odnosi med EU in srednjeameriško regijo so določeni v pridružitvenem sporazumu, podpisanem junija 2012. Ta sporazum med drugim zajema trgovino, politični dialog in sodelovanje. Srednjeameriške države, ki so vanj vključene, so Panama, Gvatemala, Kostarika, Salvador, Honduras in Nikaragva.

Trgovinski steber pridružitvenega sporazuma med EU in Srednjo Ameriko je začel veljati leta 2013 in vključuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, v skladu s katerim so za trgovinske odnose in splošni cilj pogodbenic glede podpiranja trajnostnega razvoja pomembne njune zaveze na področju dela in okolja. Te zaveze med drugim vključujejo izvajanje temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela, večstranskih okoljskih sporazumov, kot je Konvencija o biološki raznovrstnosti, Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Poleg tega so se EU in srednjeameriške države zavezale, da bodo v nacionalni zakonodaji zagotavljale visoko raven varstva dela in okolja, si prizadevale za izboljšanje zakonov in politik na teh področjih ter da teh ravni ne bodo znižale zaradi privabljanja trgovine ali naložb. Izrazile so tudi željo po sodelovanju na področjih, povezanih s trgovino oziroma z delom, okoljem in trajnostnim razvojem. To vključuje olajševanje trgovine z okoljskimi tehnologijami in storitvami ter naložb vanje, spodbujanje obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitih izdelkov ter spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in trgovine z izdelki, vključenimi v sistem etične ali pravične trgovine. Sodelovanje lahko zajema tudi trgovinske vidike trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri, spodbujanje trajnostnega ribolova in druga ustrezna področja.

Pogodbenici sta se zavezali tudi, da bosta spremljali učinek sporazuma.

Notranja svetovalna skupina EU

V poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju v pridružitvenem sporazumu med EU in Srednjo Ameriko je predvideno, da vsaka pogodbenica ustanovi novo ali skliče obstoječo svetovalno skupino o trgovini in trajnostnem razvoju (okolje in delo), katere naloga je izražanje mnenj in pripravljanje priporočil o trgovinskih vidikih trajnostnega razvoja ter svetovanje pogodbenicama, kako bi lahko bolje dosegli cilje iz tega poglavja. Člani svetovalne skupine pripadajo neodvisnim predstavniškim organizacijam civilne družbe, tako da so enakomerno zastopani gospodarski, socialni in okoljski deležniki, med drugim organizacije delodajalcev in delavcev, poslovna združenja, nevladne organizacije in lokalni organi.

Skupne seje

Pridružitveni sporazum med EU in Srednjo Ameriko določa, da pogodbenici organizirata in spodbujata forum za dvoregionalni dialog s civilno družbo z enakomerno zastopanostjo gospodarskih, socialnih in okoljskih deležnikov. Namen tega foruma je zagotoviti okvir za odprt dialog o vidikih trgovine in trajnostnega razvoja v odnosih med pogodbenicama ter za razprave o tem, kako lahko sodelovanje pomaga doseči cilje iz poglavja. Forum za dialog s civilno družbo se sestane enkrat na leto, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Vsaka seja medvladnega odbora za trgovino in trajnostni razvoj bo vključevala sestanek s predstavniki civilne družbe, da bi razpravljali o izvajanju poglavja.

Poleg tega sta se svetovalni skupini EU in Srednje Amerike dogovorili, da bosta vsako leto organizirali skupne seje takoj po sejah foruma za dialog s civilno družbo. Take skupne seje so ustrezen okvir za strukturirane in poglobljene razprave o najrazličnejših vidikih, povezanih z izvajanjem poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju. Omogočajo tudi izmenjavo informacij in dobre prakse na povezanih področjih in pripravo skupnih priporočil, ki bodo predstavljena pogodbenicama in forumu za dialog s civilno družbo.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility