ES ir Centrinės Amerikos vietos patarėjų grupė

ES ir Centrinės Amerikos regiono prekybos santykiai yra plėtojami pagal 2012 m. birželio mėn. pasirašytą asociacijos susitarimą. Šis susitarimas, be kita ko, apima prekybą, politinį dialogą ir bendradarbiavimą. Jį pasirašė šios Centrinės Amerikos šalys: Panama, Gvatemala, Kosta Rika, Salvadoras, Hondūras ir Nikaragva.

ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo prekybos ramstis įsigaliojo 2013 m. Į jį įtraukta antraštinė dalis „Prekyba ir darnus vystymasis“, o Šalių įsipareigojimai dėl su darbu ir aplinka susijusių klausimų yra labai svarbūs plėtojant prekybos santykius ir siekiant bendro tikslo – remti darnų vystymąsi. Šie įsipareigojimai, be kita ko, apima pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų ir daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų, pavyzdžiui, Biologinės įvairovės konvencijos, JT bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Konvencijos dėl tarptautinės prekybos nykstančiomis laukinės augalijos ir gyvūnijos rūšimis (CITES), įgyvendinimą.

Be to, ES ir Centrinės Amerikos šalys prisiėmė įsipareigojimus užtikrinti aukšto lygio darbo ir aplinkos apsaugą savo nacionaliniuose teisės aktuose, stengtis tobulinti teisės aktus ir politiką šiose srityse ir nemažinti nustatytų lygių siekiant pritraukti prekybą ar investicijų. Jos taip pat pareiškė norą bendradarbiauti su prekyba susijusiose srityse ir atitinkamai darbo, aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais. Tai, be kita ko, apima palankesnes sąlygas prekybai ir investicijoms aplinkosaugos technologijų ir paslaugų srityje, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyviai energiją naudojančių produktų propagavimą ir įmonių socialinės atsakomybės bei prekybos produktais pagal etiškos arba sąžiningos prekybos sistemas skatinimą. Bendradarbiavimas taip pat gali būti vykdomas su prekyba susijusiais aspektais tvaraus miškų išteklių valdymo, tausiosios žvejybos skatinimo ir kitose svarbiose srityse.

Šalys taip pat įsipareigojo stebėti susitarimo poveikį.

ES vietos patarėjų grupė

ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo antraštinėje dalyje „Prekyba ir darnus vystymasis“ numatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia naują patarėjų grupę dėl prekybos ir darnaus vystymosi (aplinkos ir darbo) arba konsultuojasi su esama tokia grupe, kurios užduotis – pareikšti nuomonę ir teikti rekomendacijas dėl su prekyba susijusių darnaus vystymosi aspektų ir patarti Šalims, kaip būtų galima geriau pasiekti šios antraštinės dalies tikslus. Patarėjų grupę sudaro pilietinei visuomenei atstovaujančios nepriklausomos organizacijos, proporcingai reprezentuojančios ekonominius, socialinius ir aplinkos srities suinteresuotuosius subjektus, įskaitant, be kita ko, darbdavių ir darbuotojų organizacijas, verslo asociacijas, nevyriausybines organizacijas ir vietos valdžios institucijas.

Jungtiniai posėdžiai

ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarime nustatyta, kad Šalys kasmet rengia abiejų regionų Pilietinės visuomenės dialogo forumą ir sudaro jam palankias sąlygas; jame proporcingai atstovaujama ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos sektorių suinteresuotiesiems subjektams. Jo tikslas – sukurti sistemą, skirtą atviram dialogui dėl prekybos ir darnaus vystymosi aspektų plėtojant Šalių tarpusavio santykius, taip pat diskusijoms apie tai, kaip bendradarbiavimas gali padėti pasiekti antraštinės dalies tikslus. Pilietinės visuomenės dialogo forumas renkasi vieną kartą per metus, nebent Šalys susitaria kitaip. Per kiekvieną tarpvyriausybinės Prekybos ir darnaus vystymosi tarybos susitikimą surengiamas posėdis su pilietinės visuomenės atstovais šios antraštinės dalies įgyvendinimui aptarti.

Be to, ES ir Centrinės Amerikos šalių patarėjų grupės susitarė kartą per metus rengti jungtinius posėdžius tuo pat metu, kai vyksta Pilietinės visuomenės dialogo forumas. Tokiais jungtiniais posėdžiais sukuriama tinkama sistema siekiant vykdyti struktūruotas išsamias diskusijas dėl labai įvairių aspektų, susijusių su antraštinės dalies „Prekyba ir darnus vystymasis“ įgyvendinimu. Jie taip pat sudaro sąlygas keistis informacija ir gerąja patirtimi susijusiose srityse ir rengti bendras rekomendacijas, pristatytinas Šalims ir Pilietinės visuomenės dialogo forumui.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility