Domáca poradná skupina EÚ - Moldavsko

V článku 376 dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskom sa stanovuje, že zmluvné strany vytvoria domácu poradnú skupinu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorej úlohou bude predkladať odporúčania k otázkam týkajúcim sa kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji.

Domáce poradné skupiny pozostávajú z nezávislých organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ako sú okrem iného organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, mimovládne organizácie a obchodné skupiny, ako aj ďalšie relevantné zainteresované strany.

Domáca poradná skupina EÚ – Moldavsko vznikla v polovici roka 2015 a tvoria ju členovia z EHSV a iných európskych organizácií občianskej spoločnosti.

Prvá spoločná schôdza medzi domácou moldavskou poradnou skupinou a domácou poradnou skupinou EÚ sa uskutočnila 7. júla 2015 v Kišiňove.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement