ES un Moldovas vietējā konsultantu grupa

ES un Moldovas asociācijas nolīguma 376. pantā noteikts, ka katra Puse izveido vietēju konsultantu grupu ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Minētā grupa sniegtu padomus saistībā ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu.

Minētajās grupās darbojas neatkarīgas, pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, un šādās grupās ir līdzsvaroti pārstāvētas ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresētās personas, tostarp darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumu asociācijas, kā arī citas ieinteresētās personas.

Eiropas Savienībā Vietējā konsultantu grupa attiecībām ar Moldovu tika izveidota 2015. gada vidū, un tās sastāvā ir locekļi no EESK un no citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Moldovas un ES vietējo konsultantu grupu pirmā kopīgā sanāksme notika 2015. gada 5. jūlijā Kišiņevā.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement