Usluge od općeg interesa

Na uslugama od općeg interesa počivaju europski socijalni model i socijalna tržišna ekonomija.

Njima su obuhvaćena područja poput stanovanja, opskrbe vodom i energijom, zbrinjavanja otpada i otpadnih voda, javnog prijevoza, zdravstva, socijalnih usluga, mladih i obitelji, kulture i komunikacija u društvu, uključujući radiodifuziju, internet i telefoniju.

Usluge od općeg interesa pomažu ljudima da vode dostojanstven život i osiguravaju da svi imaju pravo na pristup osnovnim dobrima i uslugama. Jamče pravdu, socijalnu koheziju i socijalnu integraciju te doprinose jednakom postupanju prema svim građanima EU-a.

Ključan su element promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i održivog razvoja.

Usluge od općeg interesa djeluju i kao zaštita od najštetnijih socijalnih i regionalnih učinaka jer se zasnivaju na ciljevima jamčenja univerzalnog pristupa osnovnim dobrima i uslugama i temeljnim pravima.

EGSO je uspostavio Tematsku studijsku skupinu za usluge od općeg interesa čije su zadaće razmatranje bojazni i promicanje stajališta europskog organiziranog civilnog društva na području usluga od općeg interesa.

Glavni je cilj doprinijeti tomu da svi europski građani imaju pristup kvalitetnim i cjenovno pristupačnim uslugama od općeg interesa.