Podujatie #YEYS2022: mladí Európania diskutujú o dezinformáciách a informujú podpredsedníčku Komisie Věru Jourovú o svojich názoroch

Stredoškoláci z celej Európy odovzdali podpredsedníčke Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věre Jourovej osem konkrétnych návrhov. Študenti sa zúčastnili na virtuálnom mládežníckom podujatí Vaša Európa, váš názor (YEYS2022) na tému Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám. Podujatie usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 31. marca a 1. apríla 2022.

Po dvoch dňoch živých virtuálnych diskusií a debát prišlo 99 študentov vo veku 16 až 18 rokov zapojených do podujatia #YEYS2022 so súborom konkrétnych odporúčaní, ktoré prediskutovali s podpredsedníčkou Věrou Jourovou na záverečnom plenárnom zasadnutí.

Vzdelávanie je kľúčom k zvýšeniu odolnosti našej spoločnosti proti dezinformáciám a falošným správam, uviedla Věra Jourová na záver podujatia Vaša Európa, váš názor 2022, keď sa vyjadrila k odporúčaniam študentov. Podrobne sa venovala všetkými návrhom a po jednom ich prediskutovala so študentmi. Dezinformácie ohrozujú našu spoločnosť, najmä v čase vojny. „Tento problém je potrebné riešiť, no zároveň sa musí zachovať sloboda slova, dodala na záver

Študenti predložili tieto odporúčania:

  • Členské štáty EÚ by mali iniciovať verejné kampane na vnútroštátnej a európskej úrovni upozorňujúce na nebezpečenstvá dezinformácií a na to, ako ľahko môžu falošné správy polarizovať ľudí a napomáhať šíriť nenávistné prejavy.
  • Mali by sa vypracovať vzdelávacie programy. Je veľmi dôležité, aby vnútroštátne orgány vytvorili a podporovali vzdelávacie kurzy o dezinformáciách a investovali do činností zameraných na odhaľovanie falošných správ a boj proti nim.
  • Na vnútroštátnej a/alebo európskej úrovni by sa mali zriadiť informačné platformy, na ktorých by sa dali vysledovať a vystopovať zdroje informácií s tým zámerom, aby šíritelia falošných správ museli niesť zodpovednosť za to, čo zverejňujú online.
  • Zlepšiť by sa mala dostupnosť spoľahlivých zdrojov a mal by sa zaviesť mechanizmus overovania faktov. Technológia by mala byť prostriedkom na zaručenie transparentnosti, čo by sa mohlo dosiahnuť tvorivým spôsobom pomocou moderných online nástrojov a aplikácií, ako sú videá alebo hry.
  • Je tiež veľmi dôležité, aby sme sa vyvarovali cenzúry! Kľúčovým prvkom musí byť vždy vzdelávanie a cenzúre sa treba vyhnúť. Vnútroštátne orgány a vlády by nemali zakazovať ani obmedzovať slobodu prejavu, pričom pravdivosť a dôveryhodnosť sú piliermi, ktoré by sa mali zdôrazňovať a zachovať ako základné kompetencie demokratických participatívnych spoločností.
  • Mal by sa posilniť systematický dohľad nad obsahom a pôvodom zdrojov. Zraniteľné cieľové skupiny by mali byť chránené obmedzením dostupnosti pre šíriteľov falošných správ. Mohlo by sa to dosiahnuť dôslednejšou kontrolou totožnosti vydavateľov, pričom by sa mali automaticky vyžadovať potvrdenia a osvedčenia.
  • Mali by sa vypracovať nové nariadenia a prísnejšie právne predpisy stanovujúce možné sankcie za neúctivý alebo falošný obsah. Rozpočet by sa mal primerane zvýšiť.
  • Mali by sa začať organizovať kampane v spolupráci s platformami sociálnych médií a spoločnosťami, ktoré vyrábajú aplikácie pre sociálne médiá s cieľom zobrazovať varovania a informačné správy a zavádzať algoritmy na odhaľovanie falošných správ.

Cieľom podujatia #YEYS2022 bolo zvýšiť informovanosť o nebezpečenstve dezinformácií a povzbudiť účastníkov, aby sa aktívnejšie zapájali do boja proti falošným správam. Počas podujatia boli mladí ľudia vyškolení, aby dokázali ľahko odhaliť dezinformácie a zakročiť proti nim. Pracovali v malých skupinách a v rámci rôznych seminárov a vytvorili dezinformačnú kampaň, voči ktorej museli potom zasiahnuť prostredníctvom silnej informačnej protikampane.

Študentov privítala predsedníčka EHSV Christa Schweng, ktorá uviedla, že neustále sa šíria falošné správy v snahe podkopať európske hodnoty a demokraciu. Podujatie #YEYS2022 je príležitosťou pre mládež rozvíjať kritické myslenie a dozvedieť sa o nástrojoch na boj proti dezinformáciám. Mladí ľudia sú kľúčom k formovaniu lepšej budúcnosti Európy.

Podujatie ukončil podpredseda EHSV zodpovedný za komunikáciu Cillian Lohan, ktorý na záver vyslovil želanie: Ako zástupcovia občianskej spoločnosti by sme sa chceli viac stretávať s našimi mladými ľuďmi, vypočuť si ich otvorené postoje a spojiť naše obavy s ich predstavivosťou a víziou do budúcnosti.

Vaša Európa, váš názor 2022. Podujatie YEYS2022 bolo označené za jedno z hlavných podujatí v rámci Európskeho roka mládeže 2022.

Súvislosti

Na hlavnom podujatí výboru pre mladých ľudí sa zúčastnilo 33 škôl, po jednej z každého z 27 členských štátov EÚ a piatich kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a tiež jedna európska škola so sídlom v Bruseli.

EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.

Podrobnejšie informácie o podujatí YEYS 2022 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová