#YEYS2022: Ceist na bréagaisnéise pléite ag aos óg na hEorpa agus a dtuairimí ina leith curtha in iúl acu don Leas-Uachtarán Jourová

Chuir daltaí meánscoile ó gach cearn den Eoraip ocht gcinn de thograí nithiúla faoi bhráid Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Luachanna agus um Thrédhearcacht, Věra Jourová. Bhí páirt á glacadh ag na daltaí san imeacht fíorúil don óige, Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS2022) faoin teideal: An fhírinne a scagadh ón mbréag. An tAos Óg ag dul i ngleic leis an mBréagaisnéis. Ba é Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) a d’óstáil an ócáid ar 31 Márta agus 1 Aibreán 2022.

Tar éis dhá lá de phlé agus de dhíospóireachtaí bríomhara fíorúla, chuir na 99 ndalta, idir 16 agus 18 mbliana d’aois, a ghlac páirt in #YEYS2022, sraith moltaí sonracha i dtoll a chéile. Chuir siad na moltaí faoi bhráid an Leas-Uachtaráin Věra Jourová ansin d’fhonn iad a phlé léi ag an seisiún iomlánach deireanach.

Tá tábhacht as cuimse leis an oideachas chun cur le teacht aniar na sochaí in aghaidh na bréagaisnéise agus na bréagnuachtaarsa Věra Jourová le linn di clabhsúr a chur aici ar Leatsa an Eoraip, Abair leat 2022 agus ag trácht di ar mholtaí na ndaltaí. Chíor an Leas-Uachtarán Jourová na moltaí go huile agus go hiomlán agus phléigh sí gach moladh díobh ina gceann agus ina gceann leis na daltaí. Is bagairt í an bhréagaisnéis don tsochaí, go háirithe in aimsir chogaidh. Ní mór dúinn dul i ngleic léi agus an tsaoirse cainte a chaomhnú san am céanna, a dúirt sí mar fhocal scoir.

Seo a leanas moltaí na ndaltaí:

  • Ba cheart do Bhallstáit an Aontais tús a chur le feachtais phoiblí ar an leibhéal náisiúnta – agus ar an leibhéal Eorpach – lena gcuirtear faisnéis ar fáil faoi na dainséir a bhaineann leis an mbréagaisnéis agus faoina fhusa atá sé daoine a scoilteadh agus fuathchaint a scaipeadh trí bhíthin na bréagnuachta.
  • Ba cheart cláir oideachais a fhorbairt. Tá sé ríthábhachtach go gcruthódh na húdaráis náisiúnta cúrsaí oideachais maidir leis an mbréagaisnéis agus go dtacóidís leo agus go ndéanfaidís infheistíocht i ngníomhaíochtaí atá dírithe ar an mbréagnuacht a aithint agus ar dhul i ngleic léi.
  • Ba cheart ardáin faisnéise a chur ar bun ar an leibhéal náisiúnta agus/nó ar an leibhéal Eorpach, mar a bhféadfaí na hacmhainní faisnéise a rianú agus a aimsiú agus lucht scaipthe na bréagaisnéis a thabhairt chun cuntais faoina bhfoilsíonn siad ar líne.
  • Ba cheart cur leis an rochtain ar fhoinsí iontaofa agus sásra seiceála fíoras a thionscnamh. Ba cheart leas a bhaint as an teicneolaíocht mar mhodh chun trédhearcacht a ráthú agus d’fhéadfaí sin a dhéanamh ar bhealach cruthaitheach trí uirlisí nua-aimseartha ar líne agus aipeanna cosúil le físeáin nó cluichí a úsáid.
  • Tá sé ríthábhachtach freisin cur i gcoinne na cinsireachta! San oideachas atá réiteach an scéil, mar a bhíonn i gcónaí, agus ba cheart an chinsireacht a sheachaint. Níor cheart d’údaráis náisiúnta ná do rialtais an tsaoirse cainte a thoirmeasc ná a shrianadh, óir is iad an fhírinne agus an chreidiúnacht na colúin ba cheart a chur chun suntais agus a chaomhnú mar inniúlachtaí bunriachtanacha na sochaithe rannpháirteacha daonlathacha.
  • Ba cheart cur leis an maoirseacht chórasach a dhéantar ar ábhar agus ar bhunús foinsí. Ba cheart spriocghrúpaí leochaileacha a chosaint trí theorainn a chur leis an inrochtaineacht i gcás lucht scaipthe bréagnuachta. D’fhéadfaí é sin a dhéanamh trí bhreis rialuithe a chur i bhfeidhm ar chéannacht lucht foilsithe eolais, agus ba cheart dintiúir agus deimhnithe a éileamh mar ghnáthchleachtas.
  • Ba cheart rialacháin nua agus reachtaíocht níos déine a leagan síos lena mbunaítear pionóis a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm maidir le hábhar drochmheasúil nó ábhar bréige. Ba cheart an buiséad a mhéadú dá réir sin.
  • Ba cheart feachtais a chur ar bun i gcomhar le hardáin na meán sóisialta agus cuideachtaí aipeanna na meán sin d’fhonn is go bpreabfadh rabhaidh agus teachtaireachtaí faisnéise aníos nuair is gá agus d’fhonn algartaim a thabhairt isteach chun bréagnuacht a bhrath.

Is éard is aidhm do #YEYS2022 feasacht a mhúscailt maidir le contúirtí na bréagaisnéise agus spreagadh a thabhairt do na daltaí a bheith níos gníomhaí sa chomhrac i gcoinne na bréagnuachta. Cuireadh oiliúint ar na daoine óga a bhí i láthair ag an ócáid faoin gcaoi le bréagaisnéis a bhrath go héasca agus conas cur ina coinne. Ag obair dóibh i ngrúpaí beaga agus i gceardlanna éagsúla, cheap siad feachtas bréagaisnéise, ar ghá dóibh cur ina choinne ina dhiaidh sin trí fhrithfheachtas láidir faisnéise.

Is í Christa Schweng, Uachtarán CESE, a chuir fáilte roimh na mic léinn, agus seo cuid dá ndúirt sí leo: Bíonn bréagnuacht á scaipeadh de shíor is de ghnáth d’fhonn an bonn a bhaint de luachanna agus daonlathas na hEorpa. Is deis é #YEYS2022 don aos óg smaointeoireacht chriticiúil a chothú agus foghlaim faoi uirlisí a ligeann dúinn an bhréagaisnéis a chomhrac. Tá an t-aos óg ríthábhachtach chun todhchaí níos fearr a mhúnlú don Eoraip.

Chuir Cillian Lohan, Leas-Uachtarán CESE um an gCumarsáid, clabhsúr ar an ócáid mar seo a leanas: Mar ionadaithe ar an tsochaí shibhialta, ba mhaith linn bualadh níos minice leis an aos óg, eolas a fháil ar a gcur chuige oscailte agus an imní atá orainn a phósadh lena mbua samhlaíochta agus lena bhfís don todhchaí.

Leatsa an Eoraip, Abair leat 2022! Meastar YEYS2022 a bheith ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí dá reáchtáiltear faoi choimirce Bhliain Eorpach na hÓige 2022.

Cúlra:

Le linn ócáid shuaitheanta seo an Choiste do dhaoine óga fearadh fáilte roimh 33 scoil, scoil amháin ó gach ceann de na 27 mBallstát agus ó gach ceann de na cúig thír is iarrthóirí (an Albáin, an Mhacadóin Thuaidh, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc) maille le scoil Eorpach amháin atá lonnaithe sa Bhruiséil.

Leis an tionscnamh seo, is éard is aidhm do CESE ná a chinntiú go nglacfar le tuairimí, taithí agus smaointe an aosa óig i bpróiseas ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh.

Tá tuilleadh sonraí faoin imeacht YEYS2022 le fáil ar leathanach oifigiúil an imeachta.

Work organisation

Downloads

#YEYS2022: Young Europeans debate disinformation and deliver their say to Vice-President Jourová