EHSV na svojom plenárnom zasadnutí v marci prijal stanovisko, v ktorom navrhuje presnejšie a operatívnejšie mechanizmy a nástroje na vykonávanie nového nariadenia o batériách so zapojením všetkých zainteresovaných strán. EHSV sa domnieva, že by to mohlo prispieť k vytvoreniu rámca Únie, ktorý by pokrýval celý životný cyklus batérií v EÚ.

Európska komisia uverejnila 10. decembra 2020 návrh nariadenia o batériách a použitých batériách. Návrh je v súlade s Európskou zelenou dohodou, ktorá podporuje dekarbonizáciu hospodárstva EÚ s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

V stanovisku, ktoré prijal EHSV, sa podporujú opatrenia uvedené v nariadení: Komisia bude prostredníctvom svojich nových noriem týkajúcich sa udržateľnosti batérií aj na globálnej úrovni podporovať ekologickú transformáciu a vypracuje plán pre viac iniciatív, ktoré by sa mali začleniť do jej politiky v oblasti udržateľných výrobkov.

EHSV však vo svojom stanovisku požaduje presnejšie a funkčnejšie nástroje a mechanizmy riadenia na vykonávanie nového nariadenia so všetkými zainteresovanými stranami. Spravodajca Bruno Choix uviedol, že „cieľom navrhovaného nariadenia je vytvoriť rámec Únie pokrývajúci celý životný cyklus batérií vrátane harmonizovaných a ambicióznejších pravidiel týkajúcich sa batérií, ich komponentov, použitých batérií a recyklovaných materiálov. Prostredníctvom tohto nariadenia má Komisia v úmysle podporovať inovácie, ako aj rozvoj a realizáciu technologických odborných poznatkov EÚ.“

Pomocný spravodajca Frank Uhlig dodal, že táto podpora môže mať rôzne formy a „pokiaľ ide o náležité starostlivé monitorovanie dodávateľského reťazca batérií, tento monitorovací systém si vyžaduje úplnú transparentnosť. Recyklácia, obnova a opätovné použitie batérií pomáhajú zabezpečiť dodávateľský hodnotový reťazec. Zásadný význam má podpora výskumu a vývoja v oblasti ekodizajnu.“

EHSV odporúča riešiť výzvy v tejto oblasti posilnením úlohy a zdrojov Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA).

EHSV navrhuje, aby sa popri pojme „skončenie životnosti“ zaviedol aj pojem „skončenie použiteľnosti“ s cieľom podporiť opätovné použitie, obnovu alebo druhotné využitie a recykláciu batérií.

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali stať udržateľnými, vysokovýkonnými a bezpečnými počas celého svojho životného cyklu. To znamená, že ide o batérie, ktoré sa vyrábajú s najnižším možným vplyvom na životné prostredie s použitím materiálov získaných v plnom súlade s ľudskými právami, ako aj so sociálnymi a ekologickými normami. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a po skončení svojej životnosti by sa mali repasovať, prerobiť alebo recyklovať, pričom cenné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva. (ks)