ЕИСК призовава за по-прецизни и хармонизирани условия за един по-устойчив жизнен цикъл на акумулаторните батерии в ЕС

На пленарната си сесия през март ЕИСК прие становище, в което се предлагат по-прецизни и оперативни механизми и инструменти на управление за прилагане на новия регламент за акумулаторните батерии с участието на всички заинтересовани страни. Според ЕИСК това би могло да допринесе за разработването на рамка на Съюза, обхващаща целия жизнен цикъл на акумулаторните батерии в ЕС.

На 10 декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Предложението е в съответствие с Европейския зелен пакт, който насърчава декарбонизацията на икономиката на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В приетото от ЕИСК становище се изразява подкрепа за мерките, определени в регламента: с неговите нови стандарти за устойчивост на батериите, Комисията ще насърчава в световен мащаб зеления преход и ще изготви план за повече инициативи, които да бъдат включени в нейната политика за устойчиви продукти.

Въпреки това в своето становище ЕИСК отправя искане за определяне на по-точни и функционални механизми и инструменти за управление с оглед прилагането на новия регламент, с участието на всички заинтересовани страни. Според докладчика Бруно Шоа: „В предложения регламент се предвижда да се разработи уредба на Съюза, която да обхваща целия жизнен цикъл на акумулаторните батерии и да включва хармонизирани и по-амбициозни правила за батериите, компонентите, отпадъчните батерии и рециклираните материали. Посредством този регламент Комисията възнамерява да насърчава иновациите, както и развитието и прилагането на технологичния експертен опит на ЕС.“

Съдокладчикът Франк Улих обясни, че тази подкрепа може да възприеме различни форми: „Що се отнася до извършването на надлежна проверка за наблюдение на веригата за доставки на батерии, настояваме за пълна прозрачност в прилагането на тази система за мониторинг. Рециклирането, обновяването и повторната употреба на акумулаторните батерии спомагат за осигуряване на сигурността нагоре по веригата за създаване на стойност. Подпомагането на научноизследователската и развойната дейност в областта на екопроектирането е от съществено значение.“

ЕИСК препоръчва разглеждане на предизвикателствата в тази област чрез укрепване на ролята и ресурсите на Европейската агенция по химикалите (ECHA) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA).

ЕИСК предлага да се въведе понятието „прекратяване на употребата“ в допълнение към „извеждането от употреба“, за да се насърчат повторната употреба, реновацията или обновяването и рециклирането на батериите.

Батериите, които се пускат на пазара на ЕС, следва да бъдат устойчиви, високоефективни и безопасни през целия си жизнен цикъл. Това означава батерии, които се произвеждат с възможно най-малко въздействие върху околната среда, като се използват материали, получени при пълно спазване на правата на човека, както и на социалните и екологичните стандарти. Акумулаторните батерии трябва да бъдат дълготрайни и безопасни, а в края на жизнения им цикъл тяхното предназначение би трябвало да бъде променено или те да бъдат преработени или рециклирани с цел връщане на ценни материали обратно в икономиката. (ks)