EHSV na svém březnovém plenárním zasedání přijal stanovisko, v němž požaduje, aby byly za účelem provádění nového nařízení o bateriích vymezeny přesnější a operativní mechanismy a nástroje pro správu, a to se zapojením všech zúčastněných stran. EHSV se domnívá, že by to mohlo přispět k vytvoření unijního rámce, který by pokrýval celý životní cyklus baterií v EU.

Evropská komise dne 10. prosince 2020 předložila návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Návrh je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, jež podporuje dekarbonizaci hospodářství EU s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Stanovisko, které EHSV přijal, podporuje opatření stanovená v nařízení: Komise bude prostřednictvím nových norem udržitelnosti baterií rovněž podporovat zelenou transformaci a vytvoří plán pro realizaci více budoucích iniciativ v rámci udržitelné výrobkové politiky.

EHSV však ve svém stanovisku požaduje, aby byly za účelem provádění nového nařízení vymezeny přesnější a operativní mechanismy a nástroje pro správu, a to se zapojením všech zúčastněných stran. Jak uvedl zpravodaj Bruno Choix: „Navrhované nařízení má za cíl vytvořit unijní rámec, který by pokrýval celý životní cyklus baterií a skládal se z harmonizovaných a ambicióznějších pravidel pro baterie, části baterií, odpadní baterie a recyklované materiály. Tímto nařízením chce Komise podporovat inovace i rozvoj a využívání odborných technologických znalostí v EU.“

Spoluzpravodaj Frank Uhlig vysvětlil, že tato podpora může mít mnoho podob: „Pokud jde o uplatňování náležité péče při monitorování dodavatelského řetězce baterií, vyžadujeme při provádění tohoto systému dohledu naprostou transparentnost. Recyklace, renovace a opětovné použití baterií pomáhají zabezpečit předcházející část hodnotového řetězce. Je nezbytné podporovat výzkum a vývoj v oblasti ekodesignu.“

EHSV doporučuje, aby se problémy v této oblasti řešily posílením úlohy a zdrojů Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

EHSV navrhuje zavést pojem „ukončení používání“ jako doplňující termín ke „skončení životnosti“, aby se tak podpořilo opětovné používání, renovace nebo druhotné využití a recyklace baterií.

Baterie uváděné na trh EU by měly být po celou dobu životního cyklu udržitelné, vysoce výkonné a bezpečné. Znamená to, že baterie budou vyráběny s co nejmenším dopadem na životní prostředí za využití materiálů získaných při plném dodržování lidských práv i sociálních a ekologických norem. Baterie musí mít dlouhou životnost a musí být bezpečné a na konci svého životního cyklu by měly být repasovány, opětovně zpracovány nebo recyklovány, aby se tak do hospodářství navrátily cenné materiály. (ks)