Marta plenārsesijā EESK pieņēma atzinumu, kurā ierosināts, iesaistot visas ieinteresētās personas, noteikt precīzākus un operatīvākus pārvaldības mehānismus un instrumentus jaunās regulas par akumulatoriem īstenošanai. EESK uzskata, ka tas varētu palīdzēt izstrādāt Savienības regulējumu, kas aptvertu visu akumulatoru aprites ciklu Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisija 2020. gada 10. decembrī nāca klajā ar priekšlikumu regulai par akumulatoriem un bateriju atkritumiem. Priekšlikums ir saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, kas veicina ES ekonomikas dekarbonizāciju, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti.

EESK pieņemtajā atzinumā ir atbalstīti regulā paredzētie pasākumi: ar jaunajiem akumulatoru ilgtspējas standartiem Komisija arī visā pasaulē veicinās zaļo pārkārtošanos un izstrādās plānu vairākām iniciatīvām saistībā ar tās ilgtspējīgu produktu politiku.

Tomēr EESK savā atzinumā aicina, iesaistot visas ieinteresētās personas, noteikt precīzākus un operatīvākus pārvaldības mehānismus un instrumentus jaunās regulas īstenošanai. Ziņotājs Bruno Choix atzīmēja: “Ierosinātās regulas mērķis ir izstrādāt Savienības sistēmu, kas aptvertu visu akumulatoru dzīves ciklu, tostarp saskaņotus un daudz prasīgākus noteikumus par akumulatoriem, to sastāvdaļām, bateriju atkritumiem un reciklētajiem materiāliem. Ar šo regulu Komisija plāno veicināt inovāciju, kā arī attīstīt un īstenot ES speciālās zināšanas tehnoloģiju jomā.”

Līdzziņotājs Frank Uhlig norādīja, ka šis atbalsts var izpausties dažādos veidos: “Attiecībā uz pienācīgas pārbaudes īstenošanu, lai uzraudzītu akumulatoru piegādes ķēdi, mēs prasām pilnīgu pārredzamību šīs uzraudzības sistēmas īstenošanā. Akumulatoru reciklēšana, renovēšana un atkārtota izmantošana palīdz nodrošināt augšupēju vērtības ķēdi. Būtiski ir atbalstīt pētniecību un izstrādi ekodizaina jomā.”

EESK iesaka risināt problēmas šajā jomā, stiprinot Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) lomu un resursus.

EESK ierosina ieviest jēdzienu “ekspluatācijas beigas” papildus jēdzienam “darbmūža beigas”, lai veicinātu akumulatoru atkārtotu izmantošanu, renovāciju vai otru darbmūžu un reciklēšanu.

Ir jāpanāk, lai ES tirgū laistās baterijas kļūtu ilgtspējīgas, būtu ar augstu veiktspēju un drošas visā dzīves ciklā. Tas nozīmē, ka akumulatori tiek ražoti ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, izmantojot materiālus, kas iegūti, pilnībā ievērojot cilvēktiesības, kā arī sociālos un ekoloģiskos standartus. Akumulatoriem jābūt ilglaicīgiem un drošiem, un to ekspluatācijas beigās tie būtu jāpārprofilē, jāpārstrādā vai jāreciklē, atgriežot vērtīgus materiālus atpakaļ ekonomikā. (ks)